Sony Xperia XA - Bakit kailangan ko ng Google™‎ account?

background image

Bakit kailangan ko ng Google™ account?

Ang iyong Xperia™ device mula sa Sony ay gumagamit ng Android™ platform na binuo

ng Google™. May iba't ibang application at serbisyo ng Google™ na available sa iyong

device kapag binili mo ito, halimbawa, Gmail™, Google Maps™, YouTube™ at ang

application na Play Store™, na nagbibigay sa iyo ng access sa online store ng Google

Play™ para sa pagda-download ng mga Android™ application. Upang masulit ang mga

serbisyong ito, kailangan mo ng Google™ account. Halimbawa, kinakailangan ng

Google™ account kung gusto mong:

Mag-download at mag-install ng mga application mula sa Google Play™.

Mag-synchronize ng email, mga contact at kalendaryo gamit ang Gmail™.

Makipag-chat sa mga kaibigan gamit ang application na Hangouts™.

I-synchronize ang iyong kasaysayan ng pagba-browse at mga bookmark gamit ang web

browser na Google Chrome™.

Patunayan ang iyong sarili bilang awtorisadong user pagkatapos mag-ayos ng software

gamit ang Xperia™ Companion.

Malayuang hanapin, i-lock o i-clear ang isang nawawala o nanakaw na device gamit ang

mga serbisyo ng my Xperia™ o Android™ Device Manager.
Para sa higit pang impormasyon tungkol sa Android™ at Google™, pumunta sa

http://support.google.com

.

Mahalagang tandaan mo ang username at password ng iyong Google™ account. Sa ilang

sitwasyon, maaaring kailanganin mong patunayan ang iyong sarili para sa seguridad gamit ang

iyong Google™ account. Kung hindi mo maibibigay ang iyong username at password sa

Google™ sa ganoong mga sitwasyon, mala-lock ang iyong device. Kung mayroon ka namang

mahigit sa isang Google™ account, siguraduhing ipasok ang mga detalye para sa nauugnay

na account.

10

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang mag-set up ng Google™ account sa iyong device

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Mga account at serbisyo > Pag-sync ng

account > Magdagdag ng account > Google.

3

Sundin ang wizard sa pagpaparehistro upang lumikha ng Google™ account, o

mag-sign in kung mayroon ka nang account.

Maaari ka ring mag-sign in sa o lumikha ng Google™ account mula sa gabay sa pag-set up

sa unang pagkakataong binuksan mo ang iyong device. O kaya, maaari kang mag-online at

gumawa ng account sa

www.google.com/accounts

.

Upang mag-alis ng account sa Google™

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Tapikin ang

Mga setting > Mga account at serbisyo > Pag-sync ng account >

Google.

3

Piliin ang account sa Google™ na gusto mong alisin.

4

Tapikin ang >

Alisin ang account.

5

Tapiking muli ang

Alisin ang account para kumpirmahin.

Kung aalisin mo ang iyong account sa Google™, hindi na magiging available ang anumang

mga panseguridad na feature na nauugnay sa iyong account sa Google™.

Kung ipapahiram mo ang iyong device sa isang tao upang gamitin nang mas mahabang

panahon, inirerekomendang alisin mo ang iyong account sa Google™ mula sa device.

11

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.