Sony Xperia XA - Pagtingin ng mga larawan at video

background image

Pagtingin ng mga larawan at video

Gamitin ang application na Album upang tumingin ng mga larawan at mag-play ng mga

video na kinunan mo gamit ang iyong camera, o upang tumingin ng katulad na nilalaman

na na-save mo sa iyong device. Ipinapakita sa isang grid na nakaayos ayon sa petsa ang

lahat ng larawan at video.

1

Tapikin ang icon upang buksan ang menu ng home screen ng Album

2

Tumingin ng slideshow ng lahat ng imahe o ng mga idinagdag mo lang sa iyong mga paborito

3

I-drag pakanan ang kaliwang gilid ng screen upang buksan ang menu ng home screen ng Album

4

Ang sakop na petsa ng mga item sa kasalukuyang grupo

5

Tapikin ang isang larawan o video upang buksan ito sa view na full screen

6

Mag-scroll pataas o pababa para tingnan ang nilalaman

Para tingnan ang mga litrato at video

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Album.

3

Tapikin ang isang litrato o video na gusto mong tingnan. Kung na-prompt, tapikin

ang .

4

Mag-flick pakaliwa upang tingnan ang susunod na litrato o video. Mag-flick

pakanan upang tingnan ang nakaraang litrato o video.

Upang itakda ang screen na awtomatikong mag-rotate kapag itinagilid, tapikin ang

Ikutin ang

mga nilalaman ng screen sa ilalim ng Mga Setting > Display > Kapag inikot ang device.

Upang baguhin ang laki ng mga thumbnail

Kapag tumitingin ng mga thumbnail ng mga larawan at video sa Album,

paghiwalayin ang dalawang daliri upang mag-zoom in, o i-pinch ang dalawang

daliri upang mag-zoom out.

Upang mag-zoom sa isang larawan

Kapag tumitingin ka ng isang larawan, paghiwalayin ang dalawang daliri upang mag-

zoom in, o pagtagpuin ang dalawang daliri upang mag-zoom out.

Upang manood ng slidesho ng iyong mga litrato

1

Kapag may tinitingnan kang larawan, tapikin ang screen upang ipakita ang mga

toolbar, pagkatapos ay tapikin ang >

Slideshow upang simulang i-play ang lahat

ng larawan sa isang album.

2

Tapikin ang litrato upang wakasan ang slideshow.

116

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Para mag-play ng video

1

Sa Album, hanapin at tapikin ang video na gusto mong i-play.

2

Tapikin ang .

3

Kung hindi ipinapakita ang mga kontrol sa pag-playback, tapikin ang screen para

ipakita ang mga ito. Para itago ang mga kontrol, tapiking muli ang screen.

Upang i-pause ang video

1

Kapag nagpe-play ang video, tapikin ang screen upang ipakita ang mga control.

2

Tapikin ang .

Upang i-fast forward at i-rewind ang video

1

Kapag nagpe-play ang video, tapikin ang screen upang ipakita ang mga control.

2

I-drag ang progress bar marker sa kaliwa upang mag-rewind, o pakanan upang

mag-fast foward.

Upang i-adjust ang volume ng video

Pindutin ang volume key.