Sony Xperia XA - Wi-Fi

background image

Wi-Fi

ใช้ Wi-Fi ท่องอินเทอร์เน็ต ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน หรือรับส่งอีเมล หลังจากเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi แล้ว

อุปกรณ์จะจดจําเครือข่ายและจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายนั้นโดยอัตโนมัติ เมื่อเข้าสู่เครือข่ายในครั้งถัดไป
เครือข่าย Wi-Fi บางเครือข่ายกําหนดให้คุณเข้าสู่เว็บเพจก่อนเข้าถึงได้ โปรดติดต่อผู้ดูแลเครือข่าย Wi-Fi ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
เครือข่าย Wi-Fi ที่ใช้ได้อาจเป็นแบบเปิดหรือแบบรักษาความปลอดภัย ดังนี้

เครือข่ายแบบเปิดแสดงจะมี ถัดจากชื่อเครือข่าย Wi-Fi

เครือข่ายแบบรักษาความปลอดภัยจะมี ถัดจากชื่อเครือข่าย Wi-Fi

เครือข่าย Wi-Fi บางเครือข่ายจะไม่ปรากฏในรายการเครือข่ายที่ใช้ได้ เนื่องจากไม่แสดงชื่อเครือข่าย (SSID) หากทราบชื่อเครือข่าย

คุณสามารถเพิ่มในรายการเครือข่าย Wi-Fi ที่ใช้ได้ด้วยตนเอง

วิธีเปิดหรือปิด Wi-Fi

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > Wi-Fi

3

แตะแถบเลื่อนเพื่อเปิดหรือปิด Wi-Fi

ระบบอาจใช้เวลาสองสามวินาที ก่อนที่ Wi-Fi จะเปิดใช้งาน

วิธีเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi โดยอัตโนมัติ

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > Wi-Fi

3

แตะแถบเลื่อนเพื่อเปิด

Wi-Fi เครือข่าย Wi-Fi ทั้งหมดที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้น

4

แตะเครือข่าย Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อ สําหรับเครือข่ายที่มีความปลอดภัย ให้ป้อนรหัสผ่านที่เกี่ยวข้อง จะ

ปรากฏขึ้นในแถบสถานะเมื่อเชื่อมต่อแล้ว

หากต้องการค้นหาเครือข่ายใหม่ที่ใช้งานได้ ให้แตะ แล้วแตะ รีเฟรช หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ได้สําเร็จ

โปรดดู เคล็ดลับในการแก้ปัญหาสําหรับอุปกรณ์ที่ www.sonymobile.com/support/

วิธีเพิ่มเครือข่าย Wi-Fi ด้วยตัวเอง

1

แตะ จาก หน้าจอหลัก

2

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > Wi-Fi

3

แตะ >

เพิ่มเครือข่าย

4

ป้อนข้อมูล

ชื่อเครือข่าย (SSID)

5

หากต้องการเลือกประเภทการรักษาความปลอดภัย ให้แตะช่อง

ความปลอดภัย

6

ป้อนรหัสผ่านหากจําเป็น

7

หากต้องการแก้ไขตัวเลือกชั้นสูง เช่น การตั้งค่าพร็อกซี่และ IP ให้เลือกช่อง

ตัวเลือกขั้นสูง จากนั้นแก้ไข

ตามต้องการ

8

แตะ

บันทึก

ติดต่อผู้ดูแลเครือข่าย Wi-Fi ของคุณเพื่อรับ SSID เครือข่ายและรหัสผ่าน

47

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

การเพิ่มความแรงของสัญญาณ Wi-Fi

คุณสามารถเพิ่มความแรงของสัญญาณ Wi-Fi ได้หลายวิธีดังนี้

ย้ายอุปกรณ์ไปไว้ใกล้จุดเชื่อมต่อ Wi-Fi

ย้ายจุดเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อไม่ให้มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งรบกวน

ไม่บังบริเวณเสาอากาศ Wi-Fi ของอุปกรณ์ (ส่วนที่เน้นในภาพประกอบ)

การตั้งค่า Wi-Fi

เมื่อเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi หรือเมื่อมีเครือข่าย Wi-Fi ที่ใช้ได้ในพื้นที่ของคุณ คุณจะดูสถานะของเครือข่ายเหล่านี้ได้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อให้แจ้งเมื่อตรวจพบเครือข่าย Wi-Fi แบบเปิด

วิธีเปิดใช้การแจ้งเตือนเครือข่าย Wi-Fi

1

เปิด Wi-Fi หากยังไม่ได้เปิดอยู่

2

แตะ จาก หน้าจอหลัก

3

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > Wi-Fi

4

แตะ >

ขั้นสูง

5

ลากแถบเลื่อนข้าง

การแจ้งเครือข่าย ไปทางขวา

วิธีดูข้อมูลเครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อมต่ออยู่โดยละเอียด

1

แตะ จาก หน้าจอหลัก

2

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > Wi-Fi

3

แตะเครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อมต่ออยู่ ข้อมูลเครือข่ายโดยละเอียดจะปรากฏขึ้น

วิธีเพิ่มนโยบายการพัก Wi-Fi

1

แตะ จาก หน้าจอหลัก

2

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > Wi-Fi

3

แตะ จากนั้นแตะ

ขั้นสูง > เปิด Wi-Fi ไว้ตอนพักการทํางาน

4

เลือกตัวเลือก

วิธีค้นหาที่อยู่ MAC สําหรับอุปกรณ์

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > Wi-Fi

3

แตะ

ที่อยู่ MAC จะแสดงในรายการ

48

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

WPS

WPS (การตั้งค่าการป้องกัน Wi-Fi) เป็นมาตรฐานเครือข่ายไร้สายที่ช่วยให้คุณเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายที่ปลอดภัยได้

หากคุณมีความรู้ด้านความปลอดภัยระบบไร้สายเพียงเล็กน้อย WPS จะช่วยในการตั้งค่าระบบการปกป้องการเข้าถึง

ด้วยการเข้ารหัส (Wi-Fi Protected Access® หรือ WPA) เพื่อรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายได้อย่างง่ายดาย คุณ

ยังเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ไปยังเครือข่ายที่มีอยู่ได้โดยไม่ต้องใส่รหัสผ่านยาวๆ อีกด้วย
ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้ WPS

วิธีการกดปุ่ม - เพียงกดปุ่มบนอุปกรณ์ที่รองรับ WPS ตัวอย่างเช่น เราเตอร์

วิธีการใช้ PIN – อุปกรณ์ของคุณจะสร้าง PIN (Personal Identification Number) แบบสุ่มขึ้นมาซึ่งคุณจะต้องป้อนลง

บนอุปกรณ์ที่รองรับ WPS

วิธีเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi โดยใช้ปุ่ม WPS

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > Wi-Fi

3

เปิด Wi-Fi หากยังไม่ได้เปิดอยู่

4

แตะ แล้วแตะ

การตั้งค่า > ปุ่มกด WPS จากนั้นกดปุ่ม WPS ในอุปกรณ์ที่รองรับ WPS

วิธีเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi โดยใช้ WPS PIN

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > Wi-Fi

3

เปิด Wi-Fi หากยังไม่ได้เปิดอยู่

4

แตะ >

การตั้งค่า > ข้อมูล PIN WPS

5

ป้อน PIN ที่ปรากฏในอุปกรณ์ลงในอุปกรณ์ที่รองรับ WPS