Sony Xperia XA - การรับสาย

background image

การรับสาย

หากคุณรับสายโทรเข้าขณะที่อุปกรณ์อยู่ในโหมดพักการทํางานหรือหน้าจอถูกล็อกอยู่ แอปพลิเคชันโทรศัพท์จะเปิด

แบบเต็มหน้าจอ หากคุณรับสายโทรเข้าขณะที่หน้าจอทํางานอยู่ สายโทรเข้าจะถูกแสดงเหมือนเป็นการแจ้งเตือนที่

ลอยอยู่ในหน้าต่างแบบย่อ โดยลอยอยู่ด้านบนสุดขอหน้าจอใดๆ ก็ตามที่เปิดอยู่ เมื่อได้รับการแจ้งเตือนดังกล่าว คุณ

สามารถเลือกที่จะรับสายและเปิดหน้าจอแอปพลิเคชันโทรศัพท์ หรือทําการปฏิเสธไม่รับสายและคงอยู่ที่หน้าจอเดิม

การรับสายขณะที่หน้าจอปิดการใช้งาน

ลาก ไปทางด้านขวา

การรับสายขณะที่หน้าจอเปิดใช้งานอยู่

บนการแจ้งเตือนที่ปรากฏอยู่ด้านบนสุดของหน้าจอ ให้แตะ

รับสาย

แทนที่จะรับสาย คุณสามารถไปที่หน้าจอแอปพลิเคชันโทรศัพท์หลักได้ โดยแตะที่ส่วนบนของหน้าต่างแจ้งเตือนแบบลอย ด้วยวิธีนี้

คุณจะมีตัวเลือกในการจัดการสําหรับการโทรเพิ่มมากขึ้น ตัวอย่าง คุณสามารถปฏิเสธการรับสายด้วยข้อความหรือส่งสายต่อไปยัง

เครื่องตอบรับได้

วิธีการปฏิเสธสายเข้าเมื่อหน้าจอไม่ทํางาน

ลาก ไปทางซ้าย

การปฏิเสธการรับสายเมื่อหน้าจอทํางานอยู่

บนการแจ้งเตือนที่ปรากฏอยู่ด้านบนสุดของหน้าจอ ให้แตะ

ปฏิเสธ

แทนที่จะปฏิเสธสาย คุณสามารถไปที่หน้าจอแอปพลิเคชันโทรศัพท์หลักได้ โดยแตะที่ส่วนบนของหน้าต่างแจ้งเตือนแบบลอย ด้วย

วิธีนี้ คุณจะมีตัวเลือกในการจัดการสําหรับการโทรเพิ่มมากขึ้น ตัวอย่าง คุณสามารถปฏิเสธการรับสายด้วยข้อความหรือส่งสายต่อ

ไปยังเครื่องตอบรับได้

ถ้าต้องการปิดเสียงเรียกเข้าสําหรับสายเข้า

เมื่อคุณได้รับสายโทรเข้า ให้กดปุ่มระดับเสียง

การใช้เครื่องตอบรับอัตโนมัติ

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันเครื่องตอบรับอัตโนมัติในอุปกรณ์ของคุณเพื่อรับสายอัตโนมัติเมื่อคุณยุ่งหรือพลาดการรับ

สาย คุณสามารถเปิดฟังก์ชันตอบอัตโนมัติและระบุจํานวนวินาทีในการรอก่อนที่จะตอบอัตโนมัติ คุณยังสามารถ

เปลี่ยนเส้นทางการโทรด้วยตนเองไปยังเครื่องตอบอัตโนมัติเมื่อคุณยุ่ง และคุณสามารถเข้าถึงข้อความที่อยู่บนเครื่อง

ตอบรับอัตโนมัติของคุณโดยตรงจากอุปกรณ์ของคุณ

ก่อนที่จะใช้เครื่องตอบรับอัตโนมัติ คุณต้องบันทึกข้อความต้อนรับของคุณก่อน

73

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

หากต้องการบันทึกข้อความต้อนรับสําหรับเครื่องตอบอัตโนมัติ

1

จาก หน้าจอหลัก ของคุณ แตะ

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > การโทร > เครื่องตอบรับโทรศัพท์ Xperia™ > คําทักทาย

3

แตะ

บันทึกคําทักทายใหม่ และทําตามคําแนะนําบนหน้าจอ

หากต้องการเปิดใช้งานการรับสายอัตโนมัติ

1

จาก หน้าจอหลัก ของคุณ แตะ

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > การโทร > เครื่องตอบรับโทรศัพท์ Xperia™

3

ลากตัวเลื่อนที่อยู่ข้างๆ

เครื่องตอบรับ ไปทางขวา

หากคุณไม่ต้องการตั้งการหน่วงเวลาสําหรับการรับสายอัตโนมัติ ค่าเริ่มต้นจะถูกใช้

การตั้งค่าการหน่วงเวลาสําหรับการรับสายอัตโนมัติ

1

จาก หน้าจอหลัก ของคุณ แตะ

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > การโทร > เครื่องตอบรับโทรศัพท์ Xperia™

3

แตะ

รับสายหลังจากนี้

4

ปรับเวลาโดยการเลื่อนขึ้นลง

5

แตะ

เสร็จ

วิธีการโอนสายเข้าไปยังเครื่องตอบรับ

เมื่อมีสายเข้า ให้ลาก

ตัวเลือกในการรับสาย ขึ้นข้างบน แล้วเลือก ปฏิเสธสายโดยใช้เครื่องตอบรับ

เมื่อมีสายเข้า คุณยังสามารถรอจนผ่านระยะเวลาที่กําหนดไว้เพื่อให้เครื่องตอบรับทําการรับสายโดยอัตโนมัติได้อีกด้วย

หากต้องการฟังข่าวสารบนเครื่องตอบอัตโนมัติ

1

จาก หน้าจอหลัก ของคุณ แตะ

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > การโทร > เครื่องตอบรับโทรศัพท์ Xperia™ > ข้อความ

3

เลือกข้อความเสียงที่คุณต้องการฟัง

และคุณสามารถฟังข้อความเครื่องตอบรับจากข้อมูลการโทรได้โดยตรงด้วยการแตะ

การปฏิเสธการโทรด้วยข้อความตัวอักษร

คุณสามารถปฏิเสธการโทรด้วยข้อความตัวอักษร เมื่อคุณปฏิเสธสายโดยใช้ข้อความดังกล่าว อุปกรณ์จะส่งข้อความ

ไปยังผู้โทรและบันทึกไว้ในการสนทนาด้วยข้อความของผู้ติดต่อนั้นโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถเลือกจากจํานวนข้อความที่กําหนดล่วงหน้าที่มีบนอุปกรณ์ของคุณ หรือคุณสามารถสร้างข้อความใหม่ คุณ

ยังสามารถสร้างข้อความส่วนบุคคลของคุณโดยการแก้ไขข้อความที่กําหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว

วิธีปฏิเสธการรับสายด้วยข้อความเมื่อไม่ได้ใช้งานหน้าจอ

1

เมื่อมีสายโทรเข้า แตะ

ตัวเลือกในการรับสาย

2

เลือกข้อความที่กําหนดไว้ล่วงหน้าหรือแตะ

เขียนข้อความใหม่

วิธีปฏิเสธการรับสายด้วยข้อความเมื่อใช้งานหน้าจออยู่

1

เมื่อมีสายเข้า ให้แตะด้านบนสุดของหน้าต่างการแจ้งเตือนที่ลอยอยู่ซึ่งแสดงหมายโทรศัพท์หรือชื่อของรายชื่อ

2

แตะ

ตัวเลือกในการรับสาย

3

เลือกข้อความที่กําหนดไว้ล่วงหน้าหรือแตะ

เขียนข้อความใหม่

วิธีปฏิเสธการรับสายที่สองด้วยข้อความ

1

เมื่อคุณได้ยินเสียงบี๊ปดังซํ้าๆ ระหว่างการโทร ให้แตะ

ตัวเลือกในการรับสาย

2

เลือกข้อความที่กําหนดไว้ล่วงหน้าหรือแตะ

เขียนข้อความใหม่

74

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

วิธีแก้ไขข้อความที่ใช้เพื่อปฏิเสธสายเข้า

1

แตะ จาก หน้าจอหลัก

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > การโทร > การตอบด่วน

3

แตะข้อความที่คุณต้องการแก้ไข แล้วทําการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ

4

แตะ

ตกลง