Sony Xperia XA - Setelan modeu Ulah diganggu

background image

Setelan modeu Ulah diganggu

Anjeun tiasa nyetel alat Anjeun ka modeu Ulah diganggu tur mutuskeun sabaraha lami

alat Anjeun dina modue Ulah diganggu eta sacara manual. Anjeun tiasa oge nyetel

samemehna iraha alat Anjeun bakal aya dina modeu Ulah diganggu sacara otomatis.

Teu diwates Jieun alat terus jempe nepi ka Anjeun ngahurungkeun sora deui sacara manual.

Jang sajam Jieun alat terus jempe salami sajam. Anjeun tiasa ngetok ikon minus sareng plus pikeun

nyaluyukeun durasi.

Cara aktipkeun modeu Ulah ganggu

Pencét kenop polumeu handap dugi katémbong.

Pikeun pindah gancang antara modeu Tong ganggu/Geter/Sora

1

Pencét kenop polumeu handap atawa luhur dugi ,

atawa katémbong.

2

Ketok ,

atawa pikeun pindah antara modeu Jempe/Geter/Sora Pikeun

aktipkeun modeu Ulah ganggu, pencet kenop polumeu handap mun dina modeu

geter.

Cara ngajadwalkeun jangka waktu modeu Ulah ganggu

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Sora & bewara > Tong ganggu > Aturan

otomatis.

3

Pilih waktos atawa acara nu ngajadwalkeun modeu Ulah ganggu, atawa tambah

aturan anyar.

4

Téang jeung ketok

Poe jeung curek kotak pikeun dinten nu kakait, teras ketok

Rengse.

5

Jang ngaluyukeun waktu mimiti, ketok

Waktu mimiti tur pilih niléi, terus ketok OK.

6

Jang ngaluyukeun waktu réngsé, ketok

Waktu ahir tur pilih niléi, terus ketok OK.

Alat anjeun tetep dina modeu Ulah ganggu salila jangka waktu nu dipilih.

56

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Nyetél pangacualian dina modeu Ulah ganggu

Anjeun tiasa milih jinis béwara nu diidinan pikeun nyora dina Ulah ganggu jeung anjeun

tiasa ngayak pangacualian dumasar ti asal béwara, Jinis pangacualian nu paling umum

nyaéta:

Kajadian jeung panginget

Telepon

Talatah

Alarm

Pikeun ngidinan pangacualian dina modeu Ulah diganggu

1

Tina layar Utama, ketok .

2

Ketok >

Setelan > Sora & bewara > Ulah ganggu > Idinan dina Prioritas

hungkul.

3

Tarik panggeser di gigireun pilihan dipikaresep.

Pikeung ngaitkeun pangacualian sareang bewara husus

1

Tina layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Sora & bewara > Ulah ganggu > Idinan dina

Prioritas hungkul.

3

Pilih hiji pilihan.