Sony Xperia XA - Prečice i fascikle

background image

Prečice i fascikle

Koristite prečice i fascikle da biste upravljali aplikacijama i održavali početni ekran

urednim.

26

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

1

Pristupite aplikaciji pomoću prečice

2

Pristupite fascikli koja sadrži aplikacije

Dodavanje prečice aplikacije na početni ekran

1

Dodirnite i držite praznu oblast na Početni ekran dok uređaj ne počne da vibrira i

pojavi se meni za prilagođavanje.

2

U meniju za prilagođavanje dodirnite stavku

Aplikacije.

3

Pomerajte se na listi aplikacija i izaberite aplikaciju. Izabrana aplikacija se dodaje

na Početni ekran.

U 3. koraku možete alternativno dodirnuti stavku

Prečice, a zatim izabrati aplikaciju sa

dostupne liste. Ako koristite ovaj metod za dodavanje prečica, neke dostupne aplikacije vam

omogućavaju da dodate određenu funkcionalnost prečici.

Premeštanje stavke na početnom ekranu

Dodirnite i zadržite stavku dok se ne izabere, a zatim prevucite stavku na novu

lokaciju.

Uklanjanje stavke sa početnog ekrana

Dodirnite i zadržite stavku dok se ne izabere, a zatim je prevucite do stavke

Uklonite sa početnog ekrana u vrhu ekrana.

Kreiranje fascikle na početnom ekranu

Dodirnite i zadržite ikonu aplikacije ili prečicu dok se ne izabere, a zatim je

prevucite i otpustite preko ikone druge aplikacije ili prečice.

Dodavanje stavki u fasciklu na početnom ekranu

Dodirnite i zadržite stavku dok se ne izabere, a zatim prevucite stavku u fasciklu.

Preimenovanje fascikle na početnom ekranu

1

Tapnite na fasciklu da biste je otvorili.

2

Tapnite na naslovnu traku fascikle da biste prikazali polje

Ime fascikle.

3

Unesite novo ime fascikle i tapnite na

Gotovo.