Sony Xperia XA - Obaveštenja

background image

Obaveštenja

Obaveštenja vas informišu o događajima kao što su nove poruke i obaveštenja

kalendara, kao i aktivnosti u toku, kao što su preuzimanja datoteka. Obaveštenja se

pojavljuju na sledećim mestima:

Statusna traka

Tabla sa obaveštenjima

Zaključani ekran

28

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Otvaranje ili zatvaranje table sa obaveštenjima

1

Da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, prevucite statusnu traku nadole.

2

Da biste zatvorili tablu sa obaveštenjima, prevucite je nagore.

Preduzimanje akcije u vezi sa obaveštenjem na tabli sa obaveštenjima

Dodirnite obaveštenje.

Odbacivanje obaveštenja sa table za obaveštenja

Postavite prst na obaveštenje i lakim udarcem prevucite nalevo ili nadesno.

Proširivanje obaveštenja na tabli za obaveštenja

Prevucite obaveštenje nadole.

Nije moguće proširiti sva obaveštenja.

Brisanje svih obaveštenja sa table sa obaveštenjima

Dodirnite stavku

.

Preduzimanje akcije u vezi sa obaveštenjem sa zaključanog ekrana

Dodirnite dvaput obaveštenje.

Odbacivanje obaveštenja sa zaključanog ekrana

Postavite prst na obaveštenje i lakim udarcem prevucite nalevo ili nadesno.

Proširivanje obaveštenja na zaključanom ekranu

Prevucite obaveštenje nadole.

Nije moguće proširiti sva obaveštenja.

Upravljanje obaveštenjima na zaključanom ekranu

Uređaj možete da podesite tako da se na zaključanom ekranu prikazuju samo izabrana

obaveštenja. Možete da učinite sva obaveštenja i njihov sadržaj dostupnim, da sakrijete

osetljiv sadržaj za sva obaveštenja ili određene aplikacije ili da odaberete da se

obaveštenja uopšte ne prikazuju.

Izbor obaveštenja koja će se prikazivati na zaključanom ekranu

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Zvuk i obaveštenje > Kada je uređaj

zaključan.

3

Izaberite opciju.

29

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Opcije prikazivanja obaveštenja na zaključanom ekranu

Prikaži sav sadržaj

obaveštenja

Dobijte sva obaveštenja na zaključanom ekranu Kada je ova postavka uključena,

imajte na umu da će sav sadržaj (uključujući sadržaj dolaznih e-poruka i ćaskanja) biti

vidljiv na zaključanom ekranu osim ako ne navedete važne aplikacije kao

Sakrij osetljiv

sadržaj u meniju postavki za Obaveštenja o aplikaciji.

Sakrij osetljivi

sadržaj obaveštenja

Morate da imate podešen PIN, lozinku ili obrazac za otključavanje kako bi ova

postavka bila dostupna.

Skriven sadržaj se prikazuje na zaključanom ekranu kada

stignu osetljiva obaveštenja. Na primer, dobićete obaveštenje o dolaznoj e-poruci ili

ćaskanju, ali sadržaj se neće videti na zaključanom ekranu.

Uopšte ne prikazuj

obaveštenja

Neće dobiti nikakvo obaveštenje na zaključanom ekranu.

Podešavanje nivoa obaveštenja za aplikaciju

Za pojedinačne aplikacije možete da podesite različito ponašanje obaveštenja. Na primer,

možete da blokirate sva obaveštenja e-pošte, date prioritet Facebook™ obaveštenjima i

da učinite da se sadržaj obaveštenja razmene poruka ne vidi na zaključanom ekranu.

Podešavanje nivoa obaveštenja za aplikaciju

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Zvuk i obaveštenje > Obaveštenja o

aplikaciji.

3

Izaberite aplikaciju za koju želite da promenite postavke obaveštenja.

4

Prevucite odgovarajući klizač nadesno.

Nivoi obaveštavanja i opcije za posebne aplikacije

Blokiraj sve

Nikada ne prikazujte obaveštenja za izabrane aplikacije.

Tretiraj kao prioritet Prihvatite obaveštenja za izabranu aplikaciju kada je opcija "Ne uznemiravaj"

postavljena na "Samo prioriteti".

Dozvoli "virenje"

Dozvolite da izabrana aplikacija naglasi određena obaveštenja kratkim ubacivanjem u

prikaz na trenutnom ekranu.

Svetlo obaveštenja

Svetlo obaveštenja vas obaveštava o statusu baterije i o nekim drugim događajima. Na

primer, treperavo belo svetlo znači da imate novu poruku ili propušten poziv. Svetlo

obaveštenja je podrazumevano omogućeno, ali može ručno da se onemogući.

Kada se svetlo obaveštenja onemogući, pali se samo kada postoji upozorenje o statusu

baterije, na primer, kada nivo energije baterije padne ispod 15 procenata.

Omogućavanje svetla obaveštenja

1

Na početnom ekranu dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Zvuk i obaveštenje.

3

Prevucite nadesno klizač pored stavke

Svetlo obaveštenja.