Sony Xperia XA - Sinhronizovanje sa uslugom Microsoft® Exchange ActiveSync®

background image

Sinhronizovanje sa uslugom Microsoft® Exchange ActiveSync®

Ako vaša kompanija koristi Microsoft Exchange ActiveSync nalog, direktno sa uređaja

možete da pristupite poslovnim e-porukama, obavezama u kalendaru i kontaktima.

Nakon podešavanja, informacije možete da pronađete u aplikacijama

E-pošta, Kalendar

i

Kontakti.

53

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Podešavanje EAS naloga za sinhronizaciju

1

Proverite da li imate dostupne podatke o domenu i serveru (koje vam je dao

administrator mreže u preduzeću).

2

Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku .

3

Tapnite na stavke

Podešavanja > Sinhronizacija naloga > Dodaj nalog >

Exchange ActiveSync.

4

Unesite poslovnu e-adresu i lozinku.

5

Tapnite na stavku

Dalje. Uređaj počinje da preuzima informacije naloga. Ako dođe

do otkazivanja, ručno unesite detalje o domenu i serveru za nalog, a zatim

dodirnite dugme

Dalje.

6

Dodirnite dugme

U REDU da biste dozvolili poslovnom serveru da kontroliše

uređaj.

7

Izaberite metod sinhronizacije, interval sinhronizacije i koje podatke želite da

sinhronizujete sa uređajem, kao što su kontakti i unosi u kalendaru.

8

Tapnite na

Dalje, a zatim izaberite tip obaveštenja koji ćete primati za nove

poruke.

9

Ponovo dodirnite stavku

Dalje. Unesite ime za korporativni nalog i dodirnite

Završetak podešavanja.

10

Ako vam bude zatraženo, aktivirajte podešavanje administratora uređaja da biste

dozvolili korporativnom serveru da postavi bezbednosna pravila na vašem uređaju,

kao što je onemogućavanje snimanja glasa i korišćenje šifrovanja skladišta. U

suprotnom, podešavanje naloga neće uspeti.

Kada na računaru promenite lozinku za prijavljivanje u EAS nalog, morate ponovo da se

prijavite u EAS nalog na uređaju.

Promena postavki EAS naloga

1

Na Početni ekran tapnite na stavku .

2

Tapnite na

E-pošta, a zatim na .

3

Tapnite na stavku

Podešavanja i izaberite EAS nalog, zatim promenite postavke

EAS naloga na željeni način.

Postavljanje intervala sinhronizacije za EAS nalog

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Tapnite na

E-pošta, a zatim tapnite na .

3

Tapnite na

Podešavanja i izaberite EAS nalog.

4

Tapnite na

Proverite učestalost > Proverite učestalost i izaberite opciju intervala.

Uklanjanje EAS naloga

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavke >

Podešavanja > Sinhronizacija

naloga .

2

Tapnite na

Exchange ActiveSync, a zatim izaberite EAS nalog koji želite da

uklonite.

3

Tapnite na , a zatim na

Ukloni nalog.

4

Ponovo tapnite na dugme

Ukloni nalog za potvrdu.

54

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..