Sony Xperia XA - Podešavanja za razmenu poruka

background image

Podešavanja za razmenu poruka

Promena podešavanja obaveštenja za poruku

1

Na ekranu Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .

2

Tapnite na , a zatim na

Podešavanja.

3

Da biste podesili zvuk obaveštenja, dodirnite

Zvuk obaveštenja, a zatim izaberite

opciju ili dodirnite i izaberite muzičku datoteku koja je sačuvana na uređaju.

4

Da biste potvrdili, dodirnite dugme

Gotovo.

5

Za druga podešavanja obaveštenja, prevucite odgovarajuće klizače nadesno ili

nalevo.

Uključivanje i isključivanje funkcije izveštavanja o dostavi za odlazne poruke

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite .

2

Dodirnite stavku , a zatim stavku

Podešavanja.

3

Prevucite nadesno ili nalevo klizač pored stavke

Izveštaj o dostavi.

Kada uključite funkciju izveštavanja o dostavi, oznaka potvrde se prikazuje na porukama koje

su uspešno dostavljene.