Sony Xperia XA - Organizacija poruka

background image

Organizacija poruka

Brisanje poruke

1

Na ekranu Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .

2

Tapnite na razgovor koji sadrži poruku koju želite da izbrišete.

3

Dodirnite i zadržite poruku koju želite da obrišete, a zatim tapnite na

Izbriši poruku

>

Izbriši.

Brisanje razgovora

1

Na Početni ekran tapnite na stavku , a zatim pronađite i tapnite na stavku .

2

Tapnite na , a zatim na

Izbriši razgovore.

3

Označite polja za potvrdu za razgovore koje želite da izbrišete, a zatim tapnite na

>

Izbriši.

Obeležavanje poruke zvezdom

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku , a zatim pronađite i dodirnite stavku

.

2

Dodirnite razgovor koji želite da otvorite.

3

Dodirnite i zadržite poruku koju želite da obeležite zvezdom, a zatim dodirnite

stavku

Dodaj zvezdicu.

4

Dodirnite i zadržite poruku obeleženu zvezdom, a zatim dodirnite stavku

Izbriši

zvezdicu da biste uklonili zvezdu iz poruke.

Pregled poruka sa zvezdom

1

Sa Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .

2

Tapnite na , a zatim tapnite na

Poruke sa zvezdicom.

3

Sve poruke sa zvezdom se pojavljuju na listi.

Pretraživanje poruka

1

Na ekranu Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .

2

Tapnite na stavku .

3

Unesite ključne reči za pretragu. Rezultati pretrage se pojavljuju na listi.

86

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..