Sony Xperia XA - Režim rada u avionu

background image

Režim rada u avionu

U režimu rada u avionu, mrežni i radio primopredajnici se isključuju da bi se sprečilo

ometanje osetljive opreme. Međutim, još uvek možete igrati igre, slušati muziku, gledati

video i druge sadržaje, sve dok je ovaj sadržaj sačuvan na memorijsku karticu ili u internoj

memoriji. Takođe vas mogu obaveštavati alarmi, ako se alarmi aktiviraju.

Uključivanjem režima rada u avionu smanjuje se potrošnja baterije.

Uključivanje režima letenja avionom

1

Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Režim letenja avionom.

3

Prevucite klizač

Režim letenja avionom nadesno.

128

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..