Sony Xperia XA - O ovom uputstvu za upotrebu

background image

O ovom uputstvu za upotrebu

Ovo je

Xperia™ XA uputstvo za upotrebu za verziju softvera Android™ 6.0. Ako niste

sigurni koju verziju softvera uređaj koristi, možete to da proverite u meniju „Podešavanja“.

Ažuriranja sistema i aplikacija mogu da utiču na to da funkcije na uređaju izgledaju drugačije

nego u ovom uputstvu za upotrebu. Ažuriranje možda neće uticati na verziju sistema

Android™. Dodatne informacije o ažuriranjima softvera potražite u odeljku

Ažuriranje uređaja

na stranici 37.

Provera trenutne verzije softvera na vašem uređaju

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > O telefonu > Android™ verzija.

Pronalaženje broja i imena modela uređaja

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavku i tapnite na nju.
Prikazaće se broj i ime modela uređaja.

Ograničenja usluga i funkcija

Neke usluge i funkcije opisane u ovom uputstvu za upotrebu možda nisu podržane u

svim zemljama ili regionima ili ih ne podržavaju sve mreže ili dobavljači usluga. GSM

međunarodni broj službi za pomoć u hitnim slučajevima uvek je moguće koristiti

nezavisno od zemlje, regiona, mreže i dobavljača usluga, pod uslovom da je uređaj

povezan sa mobilnom mrežom. Obratite se svom operateru mreže ili dobavljaču usluga

da biste utvrdili dostupnost posebnih usluga ili funkcija, kao i da li se obračunavaju

dodatne naknade za pristup ili korišćenje.
Upotreba određenih funkcija i aplikacija opisanih u ovom vodiču može zahtevati pristup

Internetu. Veza za prenos podataka može vam biti naplaćena kada se sa uređaja

povežete sa Internetom. Obratite se operateru bežične mreže za više informacija.