Sony Xperia XA - Ograničavanje poziva

background image

Ograničavanje poziva

Možete blokirati sve ili određene kategorije dolaznih i odlaznih poziva. Ako ste od

dobavljača usluge dobili PIN2 kôd, možete koristiti i listu brojeva za fiksno biranje (FDN-

ovi) da biste ograničili odlazne pozive. Ako vaša pretplata uključuje uslugu govorne

pošte, možete da šaljete sve dolazne pozive od određenog kontakta direktno na govornu

poštu. Ako želite da blokirate određeni broj, možete da odete na Google Play™ i

preuzmete aplikacije koje podržavaju ovu funkciju.

FDN ne podržavaju svi operateri mreže. Obratite se operateru mreže da biste proverili da li

vaša SIM kartica ili mrežna usluga podržava ovu funkciju.

Blokiranje dolaznih ili odlaznih poziva

1

Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Poziv.

3

Tapnite na

Zabrana poziva, a zatim izaberite opciju.

4

Unesite lozinku i tapnite na

U redu.

Pri prvom podešavanju zabrane poziva potrebno je da unesete lozinku da biste aktivirali ovu

funkciju. Ako kasnije želite da uredite podešavanja za zabranu poziva, morate da koristite istu

lozinku.

74

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Omogućavanje ili onemogućavanje fiksnog biranja

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Poziv > Brojevi fiksnog biranja.

3

Dodirnite

Aktiviranje fiksnog biranja ili Deaktiviranje fiksnog biranja.

4

Unesite PIN2 i dodirnite stavku

U redu.

Pristup listi primalaca prihvaćenih poziva

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Poziv > Brojevi fiksnog biranja >

Brojevi fiksnog biranja.

Promena PIN2 koda SIM kartice

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Poziv.

3

Dodirnite stavke

Brojevi fiksnog biranja > Promeni PIN2.

4

Unesite PIN2 stare SIM kartice i dodirnite stavku

U redu.

5

Unesite PIN2 nove SIM kartice i dodirnite stavku

U redu.

6

Potvrdite novi PIN2 i dodirnite stavku

U redu.

Slanje dolaznih poziva od određenog kontakta direktno u govornu poštu

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavku .

3

Izaberite kontakt čije dolazne pozive želite automatski da usmerite na govornu

poštu.

4

Dodirnite stavke > .

5

Potvrdite izbor u polju za potvrdu pored stavke

Svi pozivi za govornu poštu.

6

Dodirnite stavku

SAČUVAJ.