Sony Xperia XA - Ponovno pokretanje, resetovanje i popravka

background image

Ponovno pokretanje, resetovanje i popravka

Uređaju možete nametnuti da se ponovo pokrene ili ugasi ako prestane da se odaziva ili

neće normalno da se ponovo pokrene. Podešavanja ili lični podaci se ne brišu.
Svoj uređaj možete resetovati na originalna fabrička podešavanja. Ova radnja je ponekad

neophodna ako uređaj prestane da funkcioniše ispravno, ali imajte na umu da prvo

morate da napravite rezervnu kopiju ovih podataka na memorijskoj kartici ili u drugoj

memoriji koja nije interna ako želite da zadržite važne podatke. Dodatne informacije

potražite u odeljku

Pravljenje rezervne kopije i vraćanje sadržaja

na stranici 40.

Ako se vaš uređaj ne uključuje ili ako želite da resetujete softver uređaja, možete da

koristite aplikaciju Xperia™ Companion da biste popravili uređaj. Dodatne informacije o

korišćenju softvera Xperia™ Companion potražite u odeljku

Xperia™ Companion

na

stranici 38.

Ako delite uređaj sa više korisnika, morate da se prijavite kao vlasnik, tj. primarni korisnik, da

biste resetovali uređaj na originalna fabrička podešavanja.

Ponovno pokretanje uređaja

Uređaj možda neće uspeti da se ponovo pokrene ako je nivo napunjenosti baterije nizak.

Povežite uređaj sa punjačem i pokušajte da ga ponovo pokrenete.

1

Pritisnite i zadržite taster za napajanje .

2

U meniju koji se otvori tapnite na

Ponovno pokretanje. Uređaj se automatski

ponovo pokreće.

Prinudno ponovno pokretanje ili isključivanje uređaja

1

Istovremeno pritisnite taster za uključivanje/isključivanje i taster za pojačanje

zvuka i zadržite ih 10 sekundi.

2

Uređaj vibrira jednom. Nastavite u skladu sa tim da li želite prinudno ponovo da

pokrenete ili isključite uređaj.

Ako želite prinudno ponovo da pokrenete uređaj: Otpustite dugmad. Uređaj se

ponovo pokreće.

Ako želite prinudno da isključite uređaj: Nastavite da držite dugmad. Nakon

nekoliko sekundi, uređaj vibrira tri puta i isključuje se.

Resetovanje na fabrička podešavanja

Pre nego što počnete, proverite da li ste napravili rezervnu kopiju podataka sačuvanih u

internoj memoriji uređaja na memorijskoj kartici ili u drugoj memoriji koja nije interna.

Resetovanjem na fabrička podešavanja brišu se svi podaci iz unutrašnje memorije uređaja i

više nećete moći da pristupite datotekama na bilo kojoj od šifrovanih SD kartica.

Da biste izbegli trajno oštećenje uređaja, nemojte ponovo pokretati uređaj dok je u toku

procedura resetovanja.

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Rezervna kopija i resetovanje > Fabričko

resetovanje podataka.

3

Tapnite na

Ponovo postavi telefon.

4

Ako je potrebno, nacrtajte obrazac za otključavanje ekrana ili unesite lozinku ili PIN

za otključavanje ekrana da biste nastavili.

5

Za potvrdu tapnite na

Obriši sve.

Vaš uređaj se ne vraća na prethodne verzije softvera Android™ nakon resetovanja na fabrička

podešavanja.

Ako zaboravite lozinku za otključavanje ekrana, PIN ili obrazac, možete da koristite funkciju za

popravku uređaja u aplikaciji Xperia™ Companion da biste izbrisali bezbednosni sloj. Da biste

135

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

obavili ovu operaciju potrebno je da obezbedite detalje za prijavljivanje u vaš Google nalog.

Pokretanjem funkcije za popravku ponovo instalirate softver za uređaj i možete da izgubite

neke lične podatke u tom procesu.

Popravka softvera uređaja pomoću aplikacije Xperia™ Companion

Pre nego što obavite popravku softvera, proverite da li znate korisničko ime i lozinku za

Google™ nalog. U zavisnosti od bezbednosnih podešavanja, možda ćete morati da ih unesete

da biste ponovo pokrenuli uređaj nakon popravke softvera.

Ako se uređaj blokirao, stalno se ponovo pokreće ili neće da se pokrene pošto ste

ažurirali softver Xperia™, obavili popravku softvera ili fabričko resetovanje podataka,

pokušajte da prisilno isključite uređaj i da ga ponovo uključite. Ako se problem nastavi,

prisilno isključite uređaj, a zatim obavite popravku softvera prateći korake ispod:

1

Proverite da li je Xperia™ Companion instaliran na PC ili Mac

®

računaru.

2

Otvorite softver Xperia™ Companion na računaru i na glavnom ekranu kliknite na .

3

Pratite uputstva koja se prikazuju na ekranu da biste ponovo instalirali softver i

dovršili popravku.