Sony Xperia XA - Podešavanja jačina zvuka

background image

Podešavanja jačina zvuka

Jačinu zvuka zvona za dolazne pozive i obaveštenja možete prilagoditi kao i za

reprodukovanje muzike i video zapisa.

Prilagođavanje jačine zvuka zvona pomoću tastera za jačinu zvuka

Pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole.

Podešavanje jačine zvuka reprodukcije medija pomoću tastera za jačinu zvuka

Prilikom reprodukovanja muzike ili gledanja video zapisa, pritisnite taster za jačinu

zvuka nagore ili nadole, čak i ako je ekran zaključan.

Uključivanje režima vibracije

Pritisnite taster za jačinu zvuka nadole ili nagore dok se ne pojavi

.

Podešavanje nivoa jačine zvuka

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Zvuk i obaveštenje.

3

Prevucite klizače za jačinu zvuka u željene položaje.

Možete i da pritisnete taster za pojačanje ili utišanje zvuka a zatim, nakon što dodirnete strelicu

za dole, dodirnete da biste odvojeno podesili jačinu za zvuk zvona, reprodukciju medija ili

alarm.

55

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Podešavanje uređaja da vibrira za dolazne pozive

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Zvuk i obaveštenje.

3

Prevucite nadesno klizač pored stavke

Vibriraj za pozive.

Podešavanje zvuka zvona

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Zvuk i obaveštenje > Zvuk zvona na telefonu.

3

Izaberite opciju sa liste ili tapnite na zatim tapnite na i izaberite muzičku

datoteku koja je sačuvana na uređaju.

4

Za potvrdu tapnite na

Gotovo.

Izbor zvuka obaveštenja

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Zvuk i obaveštenje > Zvuk obaveštenja.

3

Izaberite opciju sa liste ili tapnite na zatim tapnite na i izaberite muzičku

datoteku koja je sačuvana na uređaju.

4

Za potvrdu tapnite na

Gotovo.

Određene aplikacije imaju sopstvene zvukove obaveštenja koje možete izabrati u

podešavanjima aplikacije.

Omogućavanje tonova pri dodiru

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Zvuk i obaveštenje > Drugi zvukovi.

3

Prevucite nadesno klizače pored stavki

Tonovi numeričke tastature i Zvuci pri

dodiru.