Sony Xperia XA - Poboljšavanje zvučnog izlaza

background image

Poboljšavanje zvučnog izlaza

Možete poboljšati zvuk vašeg uređaja ručnim aktiviranjem pojedinačnih postavki zvuka,

kao što su ekvilajzer i prostorni zvuk. Možete da omogućite dinamički normalizator da

biste smanjili razlike u jačini zvuka između pesama ili video zapisa. Takođe možete da

poboljšate kvalitet komprimovanih muzičkih datoteka u audio kvalitet visoke rezolucije

kada koristite žične slušalice.

Automatsko poboljšanje zvučnog izlaza

1

Na početnom ekranu dodirnite stavku .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Zvuk i obaveštenje > Audio podešavanja.

3

Prevucite nadesno klizač pored stavke

ClearAudio+.

Ručno prilagođavanje podešavanja zvuka

1

Na početnom ekranu dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Zvuk i obaveštenje > Audio

podešavanja.

3

Prevucite nalevo klizač pored stavke

ClearAudio+.

4

Dodirnite stavke

Zvučni efekti > Ekvilajzer.

5

Prilagodite podešavanje zvuka prevlačenjem dugmadi za frekventni opseg nagore

ili nadole.

Ručno prilagođavanje podešavanja zvučnog izlaza nema uticaja na aplikacije za glasovnu

komunikaciju. Na primer, ne menja se kvalitet zvuka govornog poziva.

Umanjivanje razlika u jačini zvuka pomoću dinamičkog normalizatora

1

Na početnom ekranu dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Zvuk i obaveštenje > Audio

podešavanja.

3

Prevucite nadesno klizač pored stavke

Dinamički normalizator.

62

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..