Sony Xperia XA - Slušanje muzike

background image

Slušanje muzike

Koristite aplikaciju za muziku da biste slušali omiljenu muziku i audio-knjige.

1

Idite na početni ekran muzike

2

Pretražite sve pesme sačuvane na uređaju

3

Pogledajte trenutni redosled reprodukovanja

4

Omot albuma (ako je dostupno)

5

Indikator napretka – vucite indikator ili tapnite duž linije za brzo premotavanje unapred ili unazad

6

Proteklo vreme trenutne pesme

7

Ukupno vreme trajanja trenutne pesme

8

Ponavljajte pesme u trenutnom redosledu reprodukovanja

9

Tapnite da biste otišli na sledeću pesmu u redosledu reprodukovanja

Dodirnite i držite da biste premotali unapred u okviru trenutne pesme

10 Reprodukujte ili pauzirajte pesmu

11 Tapnite da biste otišli na prethodnu pesmu u redosledu reprodukovanja

Dodirnite i držite da biste premotali unazad u okviru trenutne pesme

12 Nasumice reprodukujte pesme u trenutnom redosledu reprodukovanja

92

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Početni ekran aplikacije „Muzika“

1

Tapnite na u gornjem levom uglu da biste otvorili meni početnog ekrana aplikacije „Muzika“

2

Pomerajte se nagore ili nadole da biste pregledali sadržaj

3

Reprodukujte pesmu pomoću aplikacije „Muzika“

4

Reprodukujte sve pesme u režimu nasumične reprodukcije

5

Vratite se na ekran muzičkog plejera

Reprodukovanje pesme pomoću aplikacije „Muzika“

1

Na ekranu Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .

2

Tapnite na stavku .

3

Izaberite muzičku kategoriju.

4

Dodirnite pesmu da biste je reprodukovali.

Možda nećete moći da reprodukujete stavke zaštićene autorskim pravima. Proverite da li imate

potrebna prava na materijal koji nameravate da delite.

Pronalaženje informacija o pesmi na mreži

Dok se u aplikaciji „Muzika“ reprodukuje pesma, dodirnite omot albuma a zatim

stavku

Više o ovome.

Resursi na mreži povezani sa pesmom mogu da uključuju video zapise na lokaciji YouTube™,

tekstove pesama i informacije o izvođaču na lokaciji Wikipedia.

Uređivanje informacija o muzici i preuzimanje omota albuma

1

Iz aplikacije Muzika, tapnite na omot albuma, a zatim na stavku

Uređivanje muz.

info..

2

Uredite informacije na željeni način.

3

Da biste podesili ili preuzeli omot albuma, tapnite na , a zatim izaberite opciju.

4

Kada završite, tapnite na dugme

SAČUVAJ.

Takođe možete da podesite da se omot albuma automatski preuzima u meniju „Muzika“, u

okviru „Podešavanja“.

Podešavanje jačine zvuka

Pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole.

Umanjivanje aplikacije „Muzika“

Dok se pesma reprodukuje, tapnite na stavku da biste otišli na Početni ekran.

Aplikacija „Muzika“ nastavlja sa radom u pozadini.

Otvaranje aplikacije „Muzika“ kada se reprodukuje u pozadini

Dok se pesma reprodukuje u pozadini, prevucite statusnu liniju prema dole i

tapnite na aplikaciju „Muzika“.

Isto tako možete na ekranu Početni ekran da tapnete na , a zatim pronađete i

tapnete na .

93

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..