Sony Xperia XA - Poboljšavanje zvuka

background image

Poboljšavanje zvuka

Poboljšanje kvaliteta zvuka pomoću ekvilajzera

1

Otvorite meni početnog ekrana muzičke aplikacije, a zatim tapnite na

Podešavanja > Audio podešavanja > Zvučni efekti > Ekvilajzer.

2

Da biste zvuk prilagodili ručno, prevucite dugmad za frekventni opseg nagore ili

nadole. Da biste zvuk prilagodili automatski, tapnite na

i izaberite stil.

Uključivanje funkcije „Surround zvuk“

1

Otvorite meni početnog ekrana muzičke aplikacije, a zatim tapnite na

Podešavanja > Audio podešavanja > Zvučni efekti > Prostorni zvuk (VPT).

2

Brzo prevucite nalevo ili nadesno da biste izabrali podešavanje, a zatim tapnite na

OK radi potvrde.