Sony Xperia XA - Deljenje sadržaja sa DLNA Certified™‎ uređajima

background image

Deljenje sadržaja sa DLNA Certified™ uređajima

Medijski sadržaj sačuvan na uređaju možete prikazivati ili reprodukovati na drugim

uređajima, kao što su TV, računar ili tablet računar. Ovi uređaji moraju da budu na istoj

bežičnoj mreži i mogu da budu Sony televizori ili zvučnici, kao i proizvodi koji imaju

oznaku DLNA Certified™ organizacije Digital Living Network Alliance. Možete i da na

uređaju prikazujete ili reprodukujete sadržaj sa drugih DLNA Certified™ uređaja.
Kada podesite deljenje medija između uređaja, moći ćete da, na primer, na uređaju

slušate muzičke datoteke sačuvane na kućnom računaru ili da na TV-u sa velikim

ekranom prikazujete fotografije snimljene kamerom uređaja.

Reprodukcija datoteka sa DLNA Certified™ uređaja na vašem uređaju

Kada reprodukujete datoteke sa drugog DLNA Certified™ uređaja na vašem uređaju,

drugi uređaj se ponaša kao server. Drugim rečima, on deli sadržaj preko mreže. Server

uređaj mora imati omogućenu funkciju deljenja sadržaja kako bi vašem uređaju

obezbedio dozvolu za pristup. Takođe, on mora biti povezan na istu Wi-Fi mrežu na koju

je povezan uređaj.

Reprodukcija deljene muzičke numere na uređaju

1

Proverite da li su uređaji sa kojima želite da delite datoteke povezani sa istom Wi-

Fi mrežom kao i vaš uređaj.

2

Sa prikaza Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .

3

Prevucite levu ivicu početni ekran muzike nadesno, zatim tapnite

Kućna mreža.

4

Izaberite uređaj sa liste povezanih uređaja.

5

Potražite fascikle povezanog uređaja i izaberite numeru koju želite da

reprodukujete. Kada se izabere, numera automatski počinje da se reprodukuje.

119

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Reprodukcija deljenog video zapisa na uređaju

1

Proverite da li su uređaji sa kojima želite da delite datoteke povezani sa istom Wi-

Fi mrežom kao i vaš uređaj.

2

Na ekranu Početni ekran dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite

Video.

3

Prevucite levu ivicu početnog ekrana aplikacije „Video“ albuma nadesno, zatim

dodirnite

Kućna mreža.

4

Izaberite uređaj sa liste povezanih uređaja.

5

Potražite fascikle povezanog uređaja i izaberite video zapis koji želite da

reprodukujete.

Prikazivanje deljene fotografije na uređaju

1

Proverite da li su uređaji sa kojima želite da delite datoteke povezani sa istom Wi-

Fi mrežom kao i vaš uređaj.

2

Sa prikaza Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na

Album.

3

Prevucite levu ivicu početnog ekrana aplikacije „Album“ nadesno i tapnite na

Kućna mreža.

4

Izaberite uređaj sa liste povezanih uređaja.

5

Pretražite fascikle na povezanom uređaju i izaberite fotografiju da biste je

pogledali.

Reprodukcija datoteka sa vašeg uređaja na DLNA Certified™ uređajima

Pre nego što možete da prikažete ili reprodukujete medijske datoteke sa vašeg uređaja

na drugim DLNA Certified™ uređajima, morate da podesite deljenje datoteka na svom

uređaju. Uređaji sa kojima delite sadržaj se nazivaju klijent uređaji. Na primer, televizor,

računar ili tablet računar mogu da funkcionišu kao klijent uređaji. Vaš uređaj radi kao

server medija kada je njegov sadržaj dostupan klijent uređajima. Kada na vašem uređaju

podesite deljenje datoteka morate i klijent uređajima dodeliti prava pristupa. Nakon što to

učinite, ti uređaji se pojavljuju kao registrovani uređaji. Uređaji koji čekaju dozvolu pristupa

su navedeni kao uređaji na čekanju.

Postavljanje deljenja datoteka sa drugim DLNA Certified™ uređajima

1

Povežite uređaj sa Wi-Fi mrežom.

2

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na

Podešavanja

>

Veza sa uređajima > Server medija.

3

Prevucite

Deljenje medija klizač nadesno.

4

Koristite računar ili druge DLNA™ klijent uređaje na istoj Wi-Fi mreži da biste se

povezali sa svojim uređajem.

5

Na statusnoj linij uređaja se pojavljuje obaveštenje. Otvorite obaveštenje i podesite

prava pristupa za svaki klijent uređaj koji pokušava da se poveže sa vašim

uređajem.

Koraci za pristupanje medijima na vašem uređaju uz korišćenje DLNA™ klijenta razlikuju se od

jednog do drugog klijent uređaja. Pogledajte uputstvo za upotrebu klijent uređaja za više

informacija. Ako uređaj ne može da se poveže sa klijentom na mreži, proverite da li je vaša Wi-

Fi mreža u funkciji.

Možete i da pristupite meniju

Server medija iz određenih aplikacija kao što je „Muzika“ ili

„Album“ tako što ćete prevući levu ivicu početnog ekrana aplikacije nadesno a zatim tapnuti

na

Podešavanja > Server medija.

Zaustavljanje deljenja datoteka sa drugim DLNA Certified™ uređajima

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Veza sa uređajima > Server medija.

3

Prevucite nalevo klizač pored stavke

Deljenje medija.

Podešavanje dozvola pristupa za uređaj na čekanju

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Veza sa uređajima > Server medija.

3

Izaberite uređaj sa liste

Uređaji na čekanju.

4

Izaberite nivo dozvole za pristup.

120

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Promena imena registrovanog uređaja

1

Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Veza sa uređajima > Server medija.

3

Izaberite uređaj sa liste

Registrovani uređaji, a zatim izaberite stavku Promeni

ime.

4

Unesite novi naziv za uređaj, a zatim tapnite na

U redu.

Promena nivoa pristupa registrovanog uređaja

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Veza sa uređajima > Server medija.

3

Izaberite uređaj sa liste

Registrovani uređaji.

4

Tapnite na

Promeni nivo pristupa i izaberite opciju.

Dobijanje pomoći u vezi sa deljenjem sadržaja sa drugim DLNA Certified™ uređajima

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Veza sa uređajima > Server medija.

3

Tapnite na , a zatim tapnite na

Pomoć.