Sony Xperia XA - Dodavanje medicinskih informacija i informacija za kontakt u hitnim slučajevima

background image

Dodavanje medicinskih informacija i informacija za kontakt u

hitnim slučajevima

U aplikciji „Kontakti“ možete da dodajete i uređujete informacije za kontakt u hitnim

slučajevima (ICE informacije). Možete da unesete pojedinosti o zdravstvenom stanju, na

primer o alergijama i lekovima koje koristite, kao i informacije o rođacima i prijateljima koje

je moguće kontaktirati u hitnim slučajevima. Posle podešavanja, ICE informacijama može

se pristupiti na bezbednosnom zaključanom ekranu. To znači da će osoblje za hitne

slučajeve moći da pristupi ICE informacijama koje ste uneli čak i ako je ekran zaključan,

na primer PIN-om, obrascem ili lozinkom.

1

Povratak na glavni ekran „Kontakti“

2

Prikaz dodatnih opcija

3

Prikazivanje medicinskih i ličnih informacija u okviru ICE informacija

4

Medicinske informacije

5

Spisak ICE kontakata

6

Kreiranje novih ICE kontakata

7

Korišćenje postojećih kontakata kao ICE kontakata

Prikaz medicinskih i ličnih informacija u okviru ICE informacija

1

Na Početni ekran tapnite na , a zatim na .

2

Tapnite na

ICE – u hitnim slučajevima.

3

Tapnite na , a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu

Prikaži lične informacije.

Unos medicinskih informacija

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku , a zatim stavku .

2

Dodirnite stavku

ICE – u hitnim slučajevima.

3

Dodirnite stavku , a zatim stavku

Uredi medicinske informacije.

4

Uredite željene informacije.

5

Kada završite, dodirnite dugme

SAČUVAJ.

81

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Dodavanje novog ICE kontakta

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku , a zatim stavku .

2

Dodirnite stavku

ICE – u hitnim slučajevima, a zatim dodirnite stavku .

3

Ako ste kontakte sinhronizovali sa najmanje jednim nalogom i prvi put dodajete

kontakt, morate izabrati nalog na koji želite da dodate taj kontakt. U suprotnom,

dodirnite stavku

Bez rezervne kopije ako želite da koristite i sačuvate taj kontakt

samo na uređaju.

4

Unesite ili izaberite željene informacije o kontaktu.

5

Kada završite, dodirnite dugme

SAČUVAJ.

ICE kontakt mora da sadrži makar broj telefona na koji osoblje za hitne slučajeve može da

uputi poziv. Ako je uređaj zaključan bezbednosnim zaključavanjem ekrana, osoblje za hitne

slučajeve može videti samo broj telefona ICE kontakta, čak i ako su u aplikaciji Kontakti za taj

kontakt unete i druge informacije.

Upotreba postojećih kontakata kao ICE kontakata

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku , a zatim stavku .

2

Dodirnite stavku

ICE – u hitnim slučajevima, a zatim stavku .

3

Označite kontakte koje želite da koristite kao ICE kontakte.

4

Kada završite, dodirnite dugme

Gotovo.

ICE kontakti koje izaberete moraju da imaju makar broj telefona na koji će osoblje u hitnim

slučajevima moći da uputi poziv. Ako je uređaj zaključan bezbednosnim zaključavanjem

ekrana, osoblje za hitne slučajeve može videti samo broj telefona ICE kontakata, čak i ako su u

aplikaciji „Kontakti“ za te kontakte unete i druge informacije.

Zadavanje prikaza ICE informacija na bezbednosnom zaključanom ekranu

1

Na Početni ekran tapnite na , a zatim na .

2

Tapnite na

ICE – u hitnim slučajevima.

3

Tapnite na , a zatim na

Podešavanja.

4

Potvrdite izbor u polju za potvrdu

ICE na zaključanom ekranu.

ICE informacije podrazumevano su vidljive na bezbednosnom zaključanom ekranu.

Omogućavanje upućivanja poziva ICE kontaktima sa bezbednosnog zaključanog

ekrana

1

Na Početni ekran tapnite na , a zatim na .

2

Tapnite na

ICE – u hitnim slučajevima.

3

Tapnite na , a zatim na

Podešavanja.

4

Potvrdite izbor u polju za potvrdu

Omoguć. poziva u ICE prik..

Neki mrežni operateri možda ne podržavaju ICE pozive.