Sony Xperia XA - Alarm i sat

background image

Alarm i sat

Možete da podesite jedan alarm ili nekoliko alarma i da koristite bilo koji zvuk sačuvan na

uređaju kao signal alarma. Alarm se ne oglašava ako je uređaj isključen.
Prikazani format vremena alarma isti je kao format koji izaberete za opšta podešavanja

vremena, na primer, 12-časovni i 24-časovni format.

1

Pristup početnom ekranu alarma

2

Prikaz svetskog sata i prilagođavanje podešavanja

3

Pristup funkciji štoperice

129

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

4

Pristup funkciji tajmera

5

Opcije prikaza

6

Otvaranje podešavanja datuma i vremena za sat

7

Uključivanje ili isključivanje alarma

8

Dodavanje novog alarma

Postavljanje novog alarma

1

Na početnom ekranu dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavku

Sat.

3

Dodirnite dugme .

4

Dodirnite stavku

Vreme i izaberite željenu vrednost.

5

Dodirnite dugme

U redu.

6

Ako želite, izmenite ostala podešavanja alarma.

7

Dodirnite dugme

Sačuvaj.

Odlaganje alarma kada se oglasi

Tapnite na

Odloži.

Isključivanje alarma kada se oglasi

Prevucite nadesno.

Da biste isključili odloženi alarm, možete da prevučete statusnu liniju nadole da biste otvorili

tablu sa obaveštenjima, a zatim dodirnite stavku .

Uređivanje postojećeg alarma

1

Otvorite aplikaciju „Alarm i sat“, a zatim dodirnite alarm koji želite da uredite.

2

Unesite željene promene.

3

Dodirnite dugme

Sačuvaj.

Uključivanje ili isključivanje alarma

Otvorite aplikaciju „Alarm i sat“, a zatim prevucite klizač pored alarma na poziciju

„uključeno“ ili „isključeno“.

Brisanje alarma

1

Otvorite aplikaciju „Alarm i sat“, a zatim dodirnite i zadržite alarm koji želite da

izbrišete.

2

Dodirnite stavku

Izbriši alarm, a zatim dugme Da.

Postavljanje zvuka za alarm

1

Otvorite aplikaciju „Alarm i sat“, a zatim dodirnite alarm koji želite da uredite.

2

Dodirnite stavku

Zvuk alarma i izaberite opciju ili dodirnite i izaberite muzičku

datoteku.

3

Tapnite na

Gotovo, a zatim na Sačuvaj.

Za više informacija o tome kako da prilagodite nivoe jačine zvuka alarma pogledajte odeljak

Podešavanja jačina zvuka

na stranici 55.

Podešavanje nivoa jačine zvuka za alarm

1

Otvorite aplikaciju „Alarm i sat“, a zatim dodirnite alarm koji želite da uredite.

2

Prevucite klizače jačine zvuka u okviru

Jačina zvuka za alarm na željene pozicije.

3

Dodirnite stavku

Sačuvaj.

130

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Podešavanje periodičnog alarma

1

Otvorite aplikaciju „Alarm i sat“, a zatim dodirnite alarm koji želite da uredite.

2

Dodirnite dugme

Ponovi.

3

Potvrdite izbor u poljima za potvrdu za odgovarajuće dane, a zatim dodirnite

dugme

U redu.

4

Dodirnite dugme

Sačuvaj.

Aktiviranje funkcije vibracije za alarm

1

Otvorite aplikaciju „Alarm i sat“, a zatim dodirnite alarm koji želite da uredite.

2

Potvrdite izbor u polju za potvrdu

Vibriraj.

3

Dodirnite dugme

Sačuvaj.

Podešavanje ponašanja tastera sa strane

1

Otvorite aplikaciju „Alarm i sat“, a zatim izaberite alarm koji želite da uredite.

2

Dodirnite stavku

Ponaš. bočnih tastera, zatim izaberite željeno ponašanje tastera

sa strane kada se pritisnu za vreme alarma.

3

Dodirnite stavku

Sačuvaj.

131

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..