Sony Xperia XA - Internet i MMS podešavanja

background image

Internet i MMS podešavanja

Da biste slali multimedijalne poruke ili pristupali Internetu kad Wi-Fi mreža nije dostupna,

morate imati funkcionalnu mobilnu vezu za prenos podataka sa ispravnim podešavanjima

za Internet i MMS (Multimedia Messaging Service). Evo nekoliko saveta:

Za većinu mobilnih mreža i mobilnih operatera podešavanja za Internet i MMS unapred

su instalirana na uređaju. Tako odmah možete početi da koristite Internet i šaljete

multimedijalne poruke.

Moguće je preuzeti ova podešavanja preko Wi-Fi mreže.

U bilo koje vreme možete ručno da dodate, promenite ili izbrišete podešavanja za

Internet i MMS na uređaju. Ako greškom promenite ili izbrišete podešavanje za Internet ili

MMS, ponovo ih preuzmite.

Ako ne možete da pristupite Internetu putem mobilne mreže ili ako razmena

multimedijalnih poruka ne funkcioniše iako su podešavanja za Internet i MMS uspešno

preuzeta na uređaj, na adresi

www.sonymobile.com/support/

pogledajte savete za

rešavanje problema za svoj uređaj u vezi sa pokrivenošću mrežom, mobilnim podacima i

MMS porukama.

Ako je aktiviran STAMINA režim da bi se uštedela energija, celokupna razmena mobilnih

podataka pauzira se kad se ekran isključi. Ako to dovede do problema sa vezom,

pokušajte da izuzmete neke aplikacije i usluge iz pauziranja ili privremeno deaktivirajte

STAMINA režim.

Ako koristite uređaj sa više korisnika, samo vlasnik, tj. primarni korisnik, može da

preuzme podešavanja za Internet i razmenu poruka iz menija „Podešavanja“, ali se

preuzeta podešavanja primenjuju na sve korisnike.

Preuzimanje podešavanja za Internet i MMS

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Još > Podešavanja Interneta.

3

Tapnite na

Prihvati. Kada su podešavanja uspešno preuzeta, na statusnoj liniji se

pojavljuje i mobilni podaci se automatski uključuju.

Ako podešavanja ne mogu da se preuzmu na uređaj, proverite snagu signala mobilne mreže.

Pomerite se na otvorenu lokaciju na kojoj nema prepreka ili se približite prozoru i pokušajte

ponovo.

Ručno dodavanje podešavanja za Internet i MMS

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Još > Mobilne mreže.

3

Tapnite na

Imena pristupnih tačaka > .

4

Tapnite na

Ime i unesite željeno ime.

5

Tapnite na

APN i unesite naziv pristupne tačke.

6

Unesite sve ostale poptrebne informacije. Ako ne znate koje su informacije

potrebne, kontaktirajte operatera mreže i zatražite više detalja.

7

Kada završite, tapnite na , zatim tapnite na

SAČUVAJ.

45

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Prikaz preuzetih podešavanja za Internet i MMS

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Još > Mobilne mreže.

3

Tapnite na

Imena pristupnih tačaka.

4

Da biste videli više detalja, tapnite na bilo koju od dostupnih stavki.

Ako postoji nekoliko dostupnih veza, na aktivnu mrežnu vezu ukazivaće označeno dugme .