Sony Xperia XA - Uređivanje fotografija pomoću aplikacije „Photo editor“

background image

Uređivanje fotografija pomoću aplikacije „Photo editor“

Originalne fotografije snimljene pomoću kamere možete da uredite i primenite efekte na

njih. Na primer, možete da promenite svetlosne efekte. Pošto sačuvate uređenu

fotografiju, originalna, nepromenjena verzija fotografije zadržava se na uređaju.

Uređivanje fotografije

Kada gledate fotografiju, dodirnite ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a

zatim dodirnite stavku .

Izrezivanje fotografije

1

Kada gledate fotografiju, dodirnite ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a

zatim dodirnite stavku .

2

Ako budete upitani, izaberite

Uređivač fotografija.

3

Tapnite na >

Opseci.

4

Dodirnite stavku

Opseci da biste izabrali opciju.

5

Dodirnite i zadržite ivicu okvira za izrezivanje da biste ga prilagodili. Kada se

krugovi na ivicama izgube, vucite prema unutra ili van da biste promenili veličinu

okvira.

6

Da biste istovremeno promenili veličinu svih strana okvira, dodirnite i zadržite jedan

od četiri ugla. Kada se krugovi na ivicama izgube, vucite ugao na odgovarajući

način.

7

Da biste premestili okvir za izrezivanje u drugu oblast fotografije, dodirnite i zadržite

unutar okvira, a zatim ga prevucite na željenu poziciju.

8

Tapnite na .

9

Da biste sačuvali kopiju fotografije posle rezanja tapnite na

Sačuvaj.

Primena specijalnih efekata na fotografiju

1

Kada gledate fotografiju, dodirnite ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a

zatim dodirnite stavku .

2

Ako budete upitani, izaberite

Uređivač fotografija.

3

Dodirnite stavku , a zatim izaberite opciju.

4

Uredite fotografiju kako želite, zatim dodirnite

Sačuvaj.

Prilagođavanje postavki za osvetljenje fotografije

1

Kada gledate fotografiju, dodirnite ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a

zatim dodirnite stavku .

2

Ako budete upitani, izaberite

Uređivač fotografija.

3

Dodirnite stavku , a zatim izaberite opciju i uredite je po želji.

4

Dodirnite dugme

Sačuvaj da biste sačuvali kopiju uređene fotografije.

Podešavanje nivoa zasićenja boja na fotografiji

1

Kada gledate fotografiju, tapnite na ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a

zatim tapnite na .

2

Ako budete upitani, izaberite

Uređivač fotografija.

3

Tapnite na , a zatim izaberite opciju.

4

Tapnite na

Sačuvaj da biste sačuvali kopiju uređene fotografije.

112

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..