Sony Xperia XA - Prikazivanje fotografija i video zapisa

background image

Prikazivanje fotografija i video zapisa

Koristite aplikaciju Album za prikaz fotografija i reprodukciju video zapisa koje ste snimili

kamerom ili za prikaz sličnog sadržaja koji ste sačuvali na uređaju. Sve fotografije i video

zapisi se prikazuju u mreži po hronološkom redosledu.

1

Dodirnite ikonu da biste otvorili meni početnog ekrana aplikacije Album

2

Pogledajte projekciju slajdova od svih slika ili samo onih koje ste dodali u omiljene

3

Prevucite levu ivicu ekrana nadesno da biste otvorili meni početnog ekrana aplikacije Album

4

Opseg datuma stavki u aktuelnoj grupi

5

Dodirnite fotografiju ili video da biste ih otvorili u prikazu preko celog ekrana

6

Pomerite se nagore ili nadole da biste pogledali sadržaj

Pregled fotografija i video zapisa

1

Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na stavku

Album.

3

Tapnite na fotografiju ili video koji želite da pogledate. Ako budete upitani, dodirnite

stavku .

4

Lakim udarcem prevucite nalevo da biste prikazali sledeću fotografiju ili video.

Lakim udarcem prevucite nadesno da biste prikazali prethodnu fotografiju ili video.

Da biste ekran podesili tako da se automatski rotira kada je okrenut ustranu, tapnite na

Rotiraj

sadržaj ekrana u okviru Podešavanja > Prikaz > Kad se uređaj rotira.

Promena veličine sličica

Kada gledate sličice fotografija ili video zapisa u Albumu, razdvojite dva prsta da

biste uvećali ili približite dva prsta da biste umanjili prikaz.

Zumiranje fotografije

Kada gledate fotografiju, razdvojite dva prsta da biste uvećali ili približite dva prsta da

biste umanjili prikaz.

Prikazivanje slajdova fotografija

1

Kada pregledate fotografiju, tapnite na ekran da biste prikazali trake alatki, a zatim

tapnite na >

Projekcija slajdova da biste započeli reprodukciju svih fotografija u

albumu.

2

Tapnite na fotografiju da biste završili sa prikazom slajdova.

110

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Reprodukovanje video zapisa

1

U aplikaciji Album pronađite i tapnite na video koji želite da reprodukujete.

2

Tapnite na stavku .

3

Ako kontrole za reprodukciju nisu prikazane, dodirnite ekran da biste ih prikazali.

Da biste sakrili kontrole, ponovo dodirnite ekran.

Pauziranje video zapisa

1

Dok se video reprodukuje, tapnite na ekran da biste prikazali kontrole.

2

Tapnite na .

Premotavanje video zapisa unapred i unazad

1

Dok se video reprodukuje, tapnite na ekran da biste prikazali kontrole.

2

Prevucite marker trake napretka levo za premotavanje unazad ili desno za

premotavanje unapred.

Podešavanje jačine zvuka video zapisa

Pritisnite taster za jačinu zvuka.