Sony Xperia XA - Slanje i prijem e-poruka

background image

Slanje i prijem e-poruka

1

Prikaz liste svih naloga e-pošte i nedavnih fascikli

2

Pretraga e-poruka

3

Pristup podešavanjima i opcijama

4

Lista e-poruka

5

Pisanje e-poruke

Preuzimanje novih e-poruka

Prevucite nadole na listi poruka kada je otvoreno prijemno poštansko sanduče.

Pre nego što pokušate da preuzmete nove e-poruke, uverite se da imamo ispravnu vezu za

prenos podataka. Više informacija o obezbeđivanju uspešnih veza za prenos podataka

potražite u odeljku

Internet i MMS podešavanja

na stranici 45.

88

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Čitanje e-poruka

1

Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na stavku

E-pošta.

3

Ako koristite nekoliko naloga za e-poštu, tapnite na i izaberite nalog koji želite

da proverite. Ako želite da odjednom proverite sve naloge za e-poštu, tapnite na

stavku , zatim tapnite na

Kombinovano prij. sand..

4

U prijemnom poštanskom sandučetu e-pošte, listajte nagore ili nadole i dodirnite

e-poruku koju želite da pročitate.

Kreiranje i slanje e-poruke

1

Na ekranu Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na

E-pošta.

2

Ako koristite nekoliko naloga za e-poštu, tapnite na i izaberite nalog sa kojeg

želite da pošaljete e-poruku.

3

Tapnite na , a zatim otkucajte ime ili e-adresu primaoca i izaberite primaoce sa

padajuće liste.

4

Unesite temu e-poruke i tekst, a zatim tapnite na .

Odgovaranje na e-poruku

1

U vašem prijemnom poštanskom sandučetu e-pošte, pronađite i dodirnite poruku

na koju želite da odgovorite, a zatim dodirnite stavku

Odgovori ili Odgovori svima.

2

Unesite odgovor, a zatim tapnite na .

Prosleđivanje e-poruke

1

U prijemnom poštanskom sandučetu e-pošte, pronađite i dodirnite poruku koju

želite da prosledite, a zatim dodirnite stavku

Prosledi.

2

Unesite ime ili e-adresu primaoca, a zatim izaberite primaoce sa padajuće liste.

3

Unesite tekst poruke i dodirnite stavku .

Pregledanje priloga e-poruke

1

Pronađite i dodirnite na e-poruku koja sadrži prilog koji želite da pregledate. E-

poruke sa prilozima su obeležene .

2

Pošto se e-poruka otvori, tapnite na stavku

Učitaj. Prilog počinje da se preuzima.

3

Nakon preuzimanja priloga, tapnite na

Prikaži.

Čuvanje e-adrese pošiljaoca u kontaktima

1

Nađite i tapnite na poruku u prijemnom sandučetu za e-poštu.

2

Tapnite na ime pošiljaoca, tapnite na

Dodaj u kontakt, a zatim na U redu.

3

Izaberite postojeći kontakt ili tapnite na

Napravi novi kontakt.

4

Ako želite, uredite informacije o kontaktu i tapnite na

Sačuvaj.