Sony Xperia XA - Podešavanja za nalog e-pošte

background image

Podešavanja za nalog e-pošte

Uklanjanje naloga za e-poštu sa uređaja

1

Iz Početni ekran, tapnite na .

2

Pronađite i tapnite na

E-pošta.

3

Pritisnite , a zatim tapnite na

Podešavanja.

4

Izaberite nalog koji želite da uklonite.

5

Tapnite na

Izbriši nalog > OK.

Promena učestalosti provere prijemnog poštanskog sandučeta e-pošte

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Pronađite i tapnite na

E-pošta.

3

Tapnite na , a zatim tapnite na

Podešavanja.

4

Izaberite nalog za koji želite da promenite učestalost provere prijemnog

poštanskog sandučeta e-pošte.

5

Tapnite na

Proverite učestalost > Učestalost provere i izaberite opciju.

Podešavanje automatskog odgovora na Exchange Active Sync nalogu

1

Na Početni ekran tapnite na stavku , a zatim pronađite i tapnite na stavku

E-

pošta.

2

Pritisnite , a zatim dodirnite stavku

Podešavanja.

3

Izaberite EAS (Exchange Active Sync) nalog za koji želite da postavite automatski

odgovor.

4

Tapnite na

Odsutan iz kancelarije.

5

Prevucite dugme klizača pored

Odsutan iz kancelarije udesno da biste uključili

funkciju.

6

Ako je potrebno, označite polje za potvrdu

Postavite vremenski opseg i podesite

vremenski period za automatski odgovor.

7

Unesite poruku odgovora u polje za sadržaj tekstualne poruke.

8

Tapnite na dugme

OK da biste potvrdili.

90

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..