Sony Xperia XA - Pravljenje rezervne kopije i vraćanje sadržaja

background image

Pravljenje rezervne kopije i vraćanje sadržaja

Fotografije, video zapise i druge lične sadržaje uglavnom ne bi trebalo da čuvate

isključivo na internoj memoriji vašeg uređaja. Ako se vaš uređaj ošteti, izgubi ili ga neko

ukrade, podaci sačuvani u njegovoj internoj memoriji mogu biti zauvek izgubljeni.

Preporučuje se da koristite softver Xperia™ Companion za pravljenje rezervnih kopija, što

omogućava bezbedno čuvanje podataka na spoljnom uređaju. Ovaj metod se posebno

preporučuje ako ažurirate softver uređaja na noviju verziju sistema Android.
Xperia™ aplikacija za pravljenje rezervnih kopija i vraćanje preporučuje se za pravljenje

rezervne kopije podataka pre fabričkog resetovanja podataka. Pomoću ove aplikacije

možete da napravite rezervnu kopiju podataka na nalogu na mreži, SD kartici ili na

spoljnom USB memorijskom uređaju koji ste povezali sa uređajem pomoću USB Host

adaptera:
Pomoću Google aplikacije za pravljenje rezervne kopije i vraćanje možete da napravite

rezervnu kopiju podataka na Google serveru.

Pravljenje rezervne kopije podataka na računaru

Koristite softver Xperia™ Companion za pravljenje rezervne kopije podataka na računaru
ili Apple

®

Mac

®

računaru. Možete da napravite rezervnu kopiju sledećih tipova

podataka:

40

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Kontakti i evidencije poziva

Tekstualne poruke

Kalendar

Podešavanja

Medijske datoteke kao što su muzičke i video datoteke

Fotografije i slike

Pravljenje rezervne kopije podataka pomoću računara

1

Otključajte ekran uređaja i povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

2

Otvorite softver Xperia™ Companion na računaru ako se automatski ne pokrene.

Nakon nekoliko trenutaka, računar otkriva vaš uređaj. Proverite da li ste na uređaju

izabrali režim

Prenos datoteka (MTP).

3

Kliknite na

Rezervna kopija na glavnom ekranu softvera Xperia™ Companion.

4

Pratite uputstva na ekranu da biste napravili rezervnu kopiju podataka sa uređaja.

Ako niste instalirali Xperia™ Companion, od vas će biti zatraženo da ga instalirate kada budete

povezali uređaj sa računarom.

Vraćanje podataka pomoću računara

1

Otključajte ekran uređaja i povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

2

Otvorite softver Xperia™ Companion na računaru ako se automatski ne pokrene.

Nakon nekoliko trenutaka, računar otkriva vaš uređaj. Proverite da li ste na uređaju

izabrali režim

Prenos datoteka (MTP).

3

Kliknite na

Vrati na glavnom ekranu softvera Xperia™ Companion.

4

Izaberite rezervnu kopiju datoteke iz evidencije rezervnih kopija, a zatim kliknite na

Dalje i pratite uputstva na ekranu za vraćanje podataka na uređaj.

Ako niste instalirali Xperia™ Companion, od vas će biti zatraženo da ga instalirate kada budete

povezali uređaj sa računarom.

Pravljenje rezervne kopije podataka pomoću Xperia™ aplikacije za

pravljenje rezervne kopije i vraćanje

Pomoću Xperia™ aplikacije za pravljenje rezervne kopije i vraćanje možete da napravite

rezervnu kopiju na mreži ili lokalnu kopiju podataka. Na primer, možete ručno da

napravite rezervnu kopiju podataka ili da uključite funkciju automatskog pravljenja

rezervne kopije kako biste povremeno sačuvali podatke.
Xperia™ aplikacija za pravljenje rezervnih kopija i vraćanje preporučuje se za pravljenje

rezervne kopije podataka pre resetovanja na fabrička podešavanja. Pomoću ove

aplikacije možete da napravite rezervnu kopiju sledećih tipova podataka na nalogu na

mreži, SD kartici ili na spoljnom USB memorijskom uređaju koji ste povezali sa uređajem

pomoću USB Host adaptera:

Markeri

Kontakti i evidencija poziva

Razgovori

Podaci iz kalendara

Nalozi e-pošte

Wi-Fi mreže

Podešavanja uređaja

Aplikacije

Izgled Xperia™ početne stranice

41

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Pravljenje rezervne kopije sadržaja na nalogu na mreži

1

Na ekranu Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Rezervna kopija i resetovanje.

3

Da biste omogućili funkciju automatskog pravljenja rezervne kopije, tapnite na

Aut.

prav. rez. kopija, a zatim tapnite na prekidač za uključivanje/isključivanje.

4

Da biste omogućili funkciju ručnog pravljenja rezervne kopije, tapnite na stavku

Više > Ruč. rez. ko..

5

U okviru

Gde uskladištiti datoteke, tapnite na Izaberite skladište > Nalog na

mreži.

6

Ako vam bude zatraženo, pročitajte relevantne odredbe i ukoliko ih prihvatate,

tapnite na stavku

Slažem se i pratite uputstva na ekranu da biste se prijavili na

Google™ nalog.

7

Izaberite tipove podataka za pravljenje rezervne kopije, a zatim tapnite na stavku

Rez. kopija.

Podešavanje funkcije automatskog pravljenja rezervne kopije

1

Ako pravite rezervnu kopiju sadržaja na USB memorijskom uređaju, proverite da li

je memorijski uređaj povezan sa uređajem putem USB Host adaptera. Ako pravite

rezervnu kopiju na SD kartici, uverite se da je SD kartica pravilno ubačena u

uređaj. Ako vraćate sadržaj na nalog na mreži, uverite se da ste prijavljeni na svoj

Google™ nalog.

2

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

3

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Rezervna kopija i resetovanje.

4

U okviru

Xperia™ pravljenje rez. kopije i vraćanje dodirnite stavku Aut. prav. rez.

kopija.

5

Da biste omogućili funkciju automatskog pravljenja rezervne kopije, dodirnite

prekidač za uključivanje/isključivanje.

6

Izaberite učestalost pravljenja rezervne kopije, mesto čuvanja datoteka rezervne

kopije i vreme kada se ona pravi, kao i tipove podataka za koje će se praviti

rezervna kopija.

7

Da biste sačuvali podešavanja, dodirnite .

Ručno pravljenje rezervne kopije sadržaja

1

Ako pravite rezervnu kopiju sadržaja na USB memorijskom uređaju, proverite da li

je memorijski uređaj povezan sa uređajem putem USB Host adaptera. Ako pravite

rezervnu kopiju na SD kartici, proverite da li je SD kartica pravilno ubačena u

uređaj. Ako vraćate sadržaj na nalog na mreži, uverite se da ste prijavljeni na svoj

Google™ nalog.

2

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

3

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Rezervna kopija i resetovanje.

4

U okviru

Xperia™ pravljenje rez. kopije i vraćanje dodirnite stavku Više.

5

Dodirnite stavku

Ruč. rez. ko., zatim izaberite odredište za rezervnu kopiju i tipove

podataka čiju rezervnu kopiju želite da napravite.

6

Dodirnite stavku

Rez. kopija.

7

Kada se rezervna kopija podataka napravi, dodirnite dugme

Završi.

Uređivanje datoteke rezervne kopije

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Rezervna kopija i resetovanje.

3

U okviru

Xperia™ pravljenje rez. kopije i vraćanje dodirnite stavku Više.

4

Dodirnite stavku

Uredi datoteku rez. kopije, a zatim izaberite izvor rezervne kopije

i tipove podataka koje želite da izbrišete.

5

Dodirnite stavku

Izbriši podatke.

6

Dodirnite dugme

U redu da biste potvrdili.

7

Kada izbrišete sadržaj, dodirnite dugme

Završi.

42

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Vraćanje rezervne kopije sadržaja

1

Ako vraćate sadržaj sa USB memorijskog uređaja, proverite da li je memorijski

uređaj povezan sa uređajem putem USB host adaptera. Ako vraćate sadržaj sa

SD kartice, proverite da li je SD kartica pravilno ubačena u uređaj. Ako vraćate

sadržaj sa naloga na mreži, uverite se da ste prijavljeni na svoj Google™ nalog.

2

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

3

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Rezervna kopija i resetovanje.

4

U okviru

Xperia™ pravljenje rez. kopije i vraćanje, tapnite na stavku Vrati

podatke, a zatim izaberite izvor za vraćanje i tipove podataka koje želite da vratite.

5

Dodirnite stavku

Vrati podatke.

6

Kada vratite sadržaj, dodirnite dugme

Završi.

Ne zaboravite da će se sve promene koje izvršite na podacima i podešavanjima nakon

pravljenja rezervne kopije, uključujući i aplikacije koje preuzmete, izbrisati u toku postupka

vraćanja.

Pravljenje rezervne kopije podataka pomoću Google aplikacije za

pravljenje rezervne kopije i vraćanje

Koristeći Google aplikaciju za pravljenje rezervne kopije i vraćanje možete da napravite

rezervnu kopiju podataka na Google serveru. Takođe možete da uključite funkciju

automatskog vraćanja da biste vratili podatke i podešavanja aplikacije kada ponovo

instalirate neku aplikaciju.
Pomoću ove aplikacije možete da napravite rezervnu kopiju sledećih tipova podataka:

Aplikacije

Markeri

Wi-Fi mreže

Druga podešavanja

Izrada rezervne kopije podataka na nalog na mreži

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Rezervna kopija i resetovanje.

3

U opciji

Google™ pravljenje rezervne kopije i vraćanje, dodirnite Napravi

rezervnu kopiju mojih podataka i prevucite klizač nadesno.

Omogućavanje automatskog vraćanja prilikom ponovne instalacije aplikacije

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Rezervna kopija i resetovanje.

3

U okviru

Google™ pravljenje rezervne kopije i vraćanje prevucite klizač pored

stavke

Automatsko vraćanje nadesno.

43

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..