Sony Xperia XA - Ограничување на повици

background image

Ограничување на повици

Можете да ги блокирате сите или одредени категории на дојдовни и појдовни повици. Доколку сте
примиле PIN2-код од обезбедувачот на услуги, можете исто така да користите листа со броеви за
фиксно бирање (FDN) за да ги ограничите појдовните повици. Доколку вашата претплата вклучува
услуга на говорна пошта, може да ги испратите сите дојдовни повици од одреден контакт директно
во говорна пошта. Доколку сакате да блокирате одреден број, појдете до Google Play™ и
преземете апликации што ја поддржуваат оваа функција.

FDN не е поддржано од сите мрежни оператори. Контактирајте со својот мрежен оператор
за да потврди дали вашата SIM-картичка или мрежна услуга ја поддржуваат оваа
функција.

Блокирање дојдовни или појдовни повици

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Повици.

3

Допрете Забрана за повици, па одберете опција.

4

Внесете ја лозинката и допрете OK.

Кога за првпат поставувате забрана за повици, треба да внесете лозинка за активирање
на функцијата за забрана на повици. Истата лозинка мора да ја користите и ако подоцна
сакате да ги уредувате поставките за забраната за повици.

Вклучување или исклучување на фиксното бирање

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > Повици > Броеви за фиксно бирање.

3

Допрете Активирај фиксно бирање или Деактивирај фиксно бирање.

4

Внесете го својот PIN2 и допрете OK.

76

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Пристапување до листата на прифатени примачи на повик

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > Повици > Броеви за фиксно бирање >
Броеви за фиксно бирање.

За да се промени PIN2 на SIM-картичката

1

Од Почетен екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > Повици.

3

Допрете Броеви за фиксно бирање > Промени PIN2.

4

Внесете PIN2 од старата SIM-картичка и допрете OK.

5

Внесете PIN2 од новата SIM-картичка и допрете OK.

6

Потврдете го новиот PIN2 и допрете OK.

Испраќање дојдовни повици од одредени контакти директно во говорна пошта

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Најдете и допрете .

3

Одберете го контактот за којшто сакате да ги насочите сите дојдовни повици автоматски во
говорната пошта.

4

Допрете > .

5

Обележете го полето за избирање покрај Сите пов. на говорн. пошта.

6

Допрете ЗАЧУВАЈ.