Sony Xperia XA - TTY (текст телефон) режим

background image

TTY (текст телефон) режим

Функцијата TTY (текст телефон) на уредот им овозможува на глувите или на луѓето со оштетен
слух или коишто имаат потешкотии со говорот или јазикот да комуницираат со помош на TTY уред
или релеј услуга.

За да го вклучите TTY режимот

1

Од вашиот Почетен екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > Повици > Пристапност > TTY mode.

3

Изберете го применливиот TTY режим.

136

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.