Sony Xperia XA - Зошто ми треба сметка на Google™‎?

background image

Зошто ми треба сметка на Google™?

Уредот Xperia™ од Sony работи со платформа на Android™ развиена од Google™. При
купувањето на уредот ви се достапни одредени апликации и услуги на Google™, како на пример,
Gmail™, Google Maps™, YouTube™ и Play Store™ апликацијата, која ви дава пристап до Google
Play™ електронската продавница за преземање апликации на Android™. За најдобро да ги
искористите овие услуги, ви треба сметка на Google™. На пример, сметката на Google™ е
задолжителна доколку сакате:

Да преземате и инсталирате апликации од Google Play™.

Да ги синхронизирате е-поштата, контактите и календарот со помош на Gmail™.

Да разговарате со пријателите користејќи ја апликацијата Hangouts™.

Да ја синхронизирате вашата историја на прелистување и обележувачите со користење на Google
Chrome™ веб-пребарувачот.

Идентификувајте се како овластен корисник по поправка на софтверот користејќи Xperia™
Companion.

Далечински да го пронајдете, заклучите или избришете изгубениот или украдениот уред со помош
на услугите my Xperia™ или Управувач со уреди на Android™.
За повеќе информации во врска со Android™ и Google™, одете на http://support.google.com.

Од клучно значење е да го запаметите корисничкото име и лозинката на вашата Google™
сметка. Во некои ситуации, можеби ќе треба да се идентификувате од безбедносни
причини со користење на вашата Google™ сметка. Ако не го дадете вашето корисничко
име и лозинка за Google™ во такви ситуации, вашиот уред се заклучува. Исто така, ако
имате повеќе Google™ сметки, погрижете се да ги внесете деталите за релевантната
сметка.

10

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Поставување сметка на Google™ во уредот

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Сметки и услуги > Синхронизирање на
сметката
>Додај сметка > Google.

3

Следете го волшебникот за регистрација за да креирате сметка на Google™ или пријавете
се доколку веќе имате сметка.

Може и да се пријавите или да креирате сметка на Google™ од упатството за
поставување кога првпат ќе го вклучите уредот. Или може да појдете на интернет и да
креирате сметка на www.google.com/accounts.

Отстранување сметка на Google™

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Допрете Поставки > Сметки и услуги > Синхронизирање на сметката >
Google.

3

Одберете ја сметката на Google™ што сакате да ја отстраните.

4

Допрете > Отстрани сметка.

5

Допрете повторно Отстрани сметка за да потврдите.

Ако ја отстраните вашата сметка на Google™, сите безбедносни функции што се поврзани
со неа нема повеќе да бидат достапни.

Ако сте го дале вашиот уред некому на користење подолг период, се препорачува да ја
отстраните вашата сметка на Google™ од уредот.

11

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.