Sony Xperia XA - Организирање на пораките на е-пошта

background image

Организирање на пораките на е-пошта

Сортирање на пораките по е-пошта

1

Од својот Почетен екран, допрете на .

2

Пронајдете и допрете Е-пошта.

3

Ако користите неколку сметки за е-пошта, допрете и одберете ја сметката со дојдовното
сандаче што сакате да го сортирате. Доколку сакате да ја сортирате е-поштата во сите
свои сметки за е-пошта одеднаш, допрете , потоа допрете Комбин. дојдовно
санд.
.

4

Допрете на , а потоа допрете Сортирање.

5

Одберете опција за сортирање.

91

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Пребарување пораки по е-пошта

1

Од својот Почетен екран, допрете , а потоа пронајдете и допрете Е-пошта.

2

Ако користите неколку сметки за е-пошта, допрете и одберете ја сметката што сакате да
ја пребарате. Доколку сакате да ги пребарате сите свои сметки за е-пошта одеднаш,
допрете , потоа допрете Комбин. дојдовно санд..

3

Допрете .

4

Внесете го текстот за пребарување, па допрете на тастатурата.

5

Резултатот од пребарувањето се појавува во листа сортирана според датум. Допрете ја
пораката по е-пошта што сакате да ја отворите.

Прегледување на сите папки за една сметка за е-пошта

1

Од својот Почетен екран, допрете на , потоа пронајдете и допрете Е-пошта.

2

Допрете , потоа одберете ја сметката што сакате да ја проверите.

3

Под сметката што сакате да ја проверите, одберете Покажи ги сите папки.

Бришење порака по е-пошта

Во дојдовното сандаче за е-пошта, потчукнете ја во десно пораката што сакате да ја
избришете.

Преместување е-пошта во друга папка

1

Во дојдовното сандаче за е-пошта, потчукнете ја во лево пораката што сакате да ја
преместите.

2

Допрете ја опцијата Премести, па одберете папка.