Sony Xperia XA - Наоѓање на идентификацискиот број на уредот

background image

Наоѓање на идентификацискиот број на уредот

Вашиот уред има единствен ID (идентификациски) број. Во уредот, овој број се спомнува како IMEI
(Меѓународен идентитет на мобилна опрема). Треба да чувате копија од овој број. Може да ви
треба, на пример, кога ќе пристапите до услугата за поддршка Xperia™ Care и треба да го
регистрирате својот уред. Исто така, доколку уредот го украдат, некои мрежни оператори може да
го користат овој број за да го прекинат пристапот на уредот до мрежата во вашата земја.

18

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Прегледување на бројот IMEI на лежиштето за етикети

1

Отворете го капакот за отворот на мемориската картичка и нано SIM-картичката.

2

Извлечете го лежиштето за етикети. Бројот IMEI е прикажан(и) на лежиштето.

За да ги видите бројот IMEI, може и да го отворите телефонскиот бирач и да внесете

*#06#

.

Прикажување на бројот IMEI преку поставките на уредот

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > За телефонот > Статус > Информации за IMEI.