Sony Xperia XA - תפריט דף הפתיחה של ‘מוזיקה’

background image

הידפיקיווב

.

תכירעל

יטרפ

הקיזומ

תדרוהלו

תנומת

םובלא

1

םושייב

'

הקיזומ

'

,

שקה

לע

תנומת

םובלאה

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

ךורע

יטרפ

הקיזומ

.

2

ךורע

תא

עדימה

שרדנכ

.

3

ידכ

רידגהל

וא

דירוהל

תנומת

םובלא

,

שקה

לע

רחאלו

ןכמ

רחב

תורשפאב

.

4

םויסל

,

שקה

לע

רומש

.

ךתורשפאב

רידגהל

םג

הדרוה

תיטמוטוא

לש

תנומת

םובלא

ךותמ

טירפתה

'

הקיזומ

,'

עטקמב

'

תורדגה

.'

ידכ

ןנווכל

תא

תמצוע

לוקה

שקה

לע

שקמ

תמצוע

לוקה

הלעמל

וא

הטמל

.

ידכ

רעזמל

תא

םושייה

'

הקיזומ

'

רשאכ

ריש

עמשומ

,

שקה

לע

ידכ

רובעל

לא

ףד

החיתפה

.

םושייה

'

הקיזומ

'

ךישממ

לועפל

עקרב

.

ידכ

חותפל

תא

םושייה

'

הקיזומ

'

רשאכ

אוה

עימשמ

הקיזומ

עקרב

תעב

תעמשה

ריש

עקרב

,

רורג

תא

תרוש

בצמה

יפלכ

הטמ

שקהו

לע

םושיי

'

הקיזומ

.'

ןיפולחל

,

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

זאו

שפח

תא

שקהו

וילע

.

טירפת

ףד

החיתפה

לש

'

הקיזומ

'

טירפת

ףד

החיתפה

לש

'

הקיזומ

'

גיצמ

הריקס

לש

לכ

םירישה

ןקתהב

.

ןאכמ

ךתורשפאב

להנל

תא

םימובלאה

תומישרו

העמשהה

ךלש

.

84

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

1

הרזח

ףדל

החיתפה

לש

'

הקיזומ

'

2

גצה

תא

רות

העמשהה

יחכונה

3

ןייע

לכב

םינמאה

4

ןייע

לכב

םימובלאה

5

ןייע

לכב

םירישה

6

ןייע

לכב

תויקיתה

7

ןייע

לכב

תומישר

העמשהה

8

תלעפה

ץבוק

הקיזומ

ףתושמ

ןקתהב

רחא

9

חתפ

תא

טירפת

תורדגהה

לש

םושייה

'

הקיזומ

'

10

חתפ

תא

טירפת

הכימתה

לש

םושייה

'

הקיזומ

'

ידכ

חותפל

תא

טירפת

ףד

החיתפה

לש

'

הקיזומ

'

1

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

,

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

2

שקה

לע

.

ידכ

רוזחל

לא

ףד

החיתפה

לש

'

הקיזומ

'

רשאכ

טירפת

ףד

החיתפה

לש

'

הקיזומ

'

חותפ

,

שקה

לע

ךסמ

החיתפה

רשאכ

טירפת

ףד

החיתפה

לש

'

הקיזומ

'

חותפ

,

שקה

לע

ךסמה

ןימימ

טירפתל

.

ידכ

קוחמל

ריש

1

טירפתב

ףד

החיתפה

לש

'

הקיזומ

'

,

טוונ

רישל

ךנוצרבש

קוחמל

.

2

עג

העיגנ

הכורא

םשב

רישה

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

קחמ

המישרב

עיפותש

.

3

שקה

םעפ

תפסונ

לע

קחמ

ידכ

רשאל

תא

הלועפה

.

תומישר

העמשה

ףדב

החיתפה

לש

'

הקיזומ

,'

לכות

רוציל

תומישר

העמשה

ךלשמ