Sony Xperia XA - שיפור פלט הקול

background image

תייגולונכט

Mobile BRAVIA® Engine

לש

Sony

תרפשמ

תא

תוכיא

היפצה

ואידיווב

תונומתבו

,

תקפסמו

ךל

תונומת

תורורב

רתוי

,

תודח

רתוי

תויעבטו

רתוי

.

ידכ

תיחפהל

תא

תכירצ

הללוסה

,

Mobile

BRAVIA Engine

הבכ

תרירבכ

לדחמ

.

ידכ

ליעפהל

תא

Mobile BRAVIA® Engine

1

ףדב

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

שפח

שקהו

לע

תורדגה

<

הגוצת

<

רופיש

הנומת

.

3

שקה

Mobile BRAVIA Engine 2

לע

ןצחל

תויורשפאה

,

םא

ןיידע

אל

רחבנ

.

בצמ

רישע

דחוימב

בצמ

רישע

דחוימב

רפשמ

תא

תוריהבה

היוורהו

לש

עבצה

םימולצתב

ינוטרסבו

ואדיו

רשאכ

התא

הפוצ

םהב

ןקתהב

.

ידכ

ליעפהל

בצמ

רישע

דחוימב

1

ףדב

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

שפח

תא

טירפה

תורדגה

<

הגוצת

<

רופיש

הנומת

שקהו

וילע

.

3

שקה

לע

ןצחל

תויורשפאה

בצמ

יח

דחוימב

,

םא

ןיידע

אל

רחבנ

.

רופיש

טלפ

לוקה

ןתינ

רפשל

תא

תוכיא

לוקה

לש

ןקתהה

לע

ידי

רושפא

ינדי

לש

תורדגה

לוק

תונוש

,

ןוגכ

רזיילוקא

לילצו

דנוארס

.

ןתינ

רשפאל

תא

למרנמה

ימנידה

ךכ

רעזמיש

תא

ילדבה

המצועה

ןיב

םיריש

ןיבל

ינוטרס

ואידיו

.

לכות

םג

רפשל

תא

תוכיאה

לש

יצבוק

הקיזומ

םיסוחד

ידכ

עומשל

תוכיא

עמש

היצולוזרב

ההובג

ןמזב

התאש

שמתשמ

תוינזואב

םע

טוח

.

ידכ

רפשל

תא

טלפ

לוקה

ןפואב

יטמוטוא

1

ףדב

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

שפח

שקהו

לע

תורדגה

<

םילילצ

תוארתהו

<

תורדגה

עמש

.

3

רורג

תא

ןווחמה

דצלש

ClearAudio+

הנימי

.

56

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ידכ

ןנווכל

תא

תורדגה

לוקה

ןפואב

ינדי

1

ךסמב

תיבה

,

שקה

לע

.

2

רתא

תא

טירפה

תורדגה

<

םילילצ

תוארתהו

<

תורדגה

עמש

שקהו

וילע

.

3

רורג

תא

ןווחמה

דצלש

ClearAudio+

הלאמש

.

4

שקה

לע

יטקפא

לילצ

<

רזיילוקא

.

5

ןנווכ

תא

תורדגה

לילצה

לע

-

ידי

תרירג

ינצחל

תעוצר

םירדתה

יפלכ

הלעמ

וא

הטמ

.

ןונווכל

ינדיה

לש

תורדגה

טלפ

לוקה

ןיא

לכ

העפשה

לע

ימושיי

תרושקתה

תילוקה

.

המגודל

,

ןיא

יוניש

תוכיאב

לוקה

לש

החישה

תילוקה

.

ידכ

רעזמל

תא

ילדבה

תמצוע

לוקה

תועצמאב

למרנמה

ימנידה

1

ךסמב

תיבה

,

שקה

לע

.

2

רתא

תא

טירפה

תורדגה

<

םילילצ

תוארתהו

<

תורדגה

עמש

שקהו

וילע

.

3

רורג

תא

ןווחמה

דצלש

למרנמ

ימניד

הלאמש

.

תונובשח

שמתשמ

םיבורמ

ןקתהה

ךתושרבש

ךמות