Sony Xperia XA - تنظیمات اینترنت و MMS

background image

تامیظنت

تفایرد

،دنک

اما

نیا

تامیظنت

یارب

مامت

ناربراک

لامعا

یم

دنوش

.

یارب

دولناد

تامیظنت

تنرتنیا

و

MMS

1

زا

لخاد

هحفص

،یلصا

هب

هبرض

دینزب

.

2

تامیظنت

<

رتشیب

<

تامیظنت

تنرتنیا

ار

ادیپ

دینک

و

هب

نآ

هبرض

دینزب

.

3

هب

شریذپ

هبرض

دینزب

.

سپ

زا

دولناد

،تامیظنت

رد

راون

تیعضو

هب

شیامن

رد

یم

دیآ

و

کیفارت

هداد

نفلت

هارمه

هب

تروص

راکدوخ

نشور

یم

دوش

.

رگا

تامیظنت

رد

هاگتسد

دولناد

،دشن

تردق

لانگیس

هکبش

نفلت

هارمه

دوخ

ار

یسررب

دینک

.

هب

یاضف

زاب

نودب

عنام

ای

هب

کیدزن

هرجنپ

دیورب

و

سپس

هرابود

ناحتما

دینک

.

یارب

ندوزفا

تامیظنت

تنرتنیا

و

MMS

هب

تروص

یتسد

1

زا

لخاد

هحفص

،یلصا

هب

هبرض

دینزب

.

2

تامیظنت

<

رتشیب

<

هکبش

یاه

لیابوم

ار

ادیپ

دینک

و

هب

نآ

هبرض

دینزب

.

3

هب

مان

یاه

طاقن

یسرتسد

<

هبرض

دینزب

.

4

هب

مان

هبرض

دینزب

و

مان

هاوخلد

ار

دراو

دینک

.

5

هب

APN

هبرض

دینزب

و

مان

هطقن

یسرتسد

ار

دراو

دینک

.

6

ریاس

تاعالطا

دروم

زاین

ار

دراو

دینک

.

رگا

یمن

دیناد

هچ

یتاعالطا

دروم

زاین

،تسا

اب

تکرش

یتارباخم

سامت

دیریگب

و

زا

تایئزج

رتشیب

علطم

دیوش

.

7

رد

،نایاپ

هب

و

سپس

هریخذ

هبرض

دینزب

.

44

نیا

هخسن

یتنرتنیا

هچرتفد

امنهار

تسا

© .

طقف

یارب

هدافتسا

یصخش

پاچ

دوش

.

background image

یارب

هدهاشم

تامیظنت

تنرتنیا

و

MMS

یتفایرد

1

زا

لخاد

هحفص

،یلصا

هب

هبرض

دینزب

.

2

تامیظنت

<

رتشیب

<

هکبش

یاه

لیابوم

ار

ادیپ

دینک

و

هب

نآ

هبرض

دینزب

.

3

هب

مان

یاه

طاقن

یسرتسد

هبرض

دینزب

.

4

یارب

هدهاشم

تایئزج

،رتشیب

هب

یکی

زا

دراوم

دوجوم

هبرض

دینزب

.

رگا

دنچ

لاصتا

رد

سرتسد

،دشاب

لاصتا

هکبش

لاعف

اب

کی

همکد

تمالع

هدروخ

ناشن

هداد

یم

دوش

.

Wi-Fi

یارب

تشگ

و

راذگ

رد

،تنرتنیا

دولناد

همانرب

اه

ای

لاسرا

و

تفایرد

لیمیا

زا

Wi-Fi

هدافتسا

دینک

.

ینامز

هک

هب

کی

هکبش

Wi-Fi

لصو

،دیدش

هاگتسد

امش

هکبش

ار

هب

دای

یم

دراپس

و

راب

یدعب

هک

رد

هدودحم

نآ

رارق

،دیتفرگ

هب

روط

راکدوخ

هب

نآ

لصو

یم

دوش

.

یخرب

هکبش

یاه

Wi-Fi

زاین

دنراد

هک

لبق

زا

یسرتسد

هب

،اهنآ

زا

قیرط

کی

هحفص

بو

دراو

متسیس

دیوش

.

یارب

تاعالطا

رتشیب

اب

ریدم

نآ

هکبش

Wi-Fi

سامت

دیریگب

.

هکبش

یاه

Wi-Fi

دوجوم

نکمم

تسا

زاب

ای

نمیا

دنشاب

:

هکبش

یاه

زاب

اب

تمالع

رد

رانک

مان

هکبش

Wi-Fi

صخشم

یم

دنوش

.

هکبش

یاه

نمیا

اب

تمالع

رد

رانک

مان

هکبش

Wi-Fi

صخشم

یم

دنوش

.

یخرب

هکبش

یاه

Wi-Fi

رد

تسرهف

هکبش

یاه

دوجوم

ناشن

هداد

یمن

،دنوش

اریز

مان

هکبش

)

SSID

(

دوخ

ار

رشتنم

یمن

دننک

.

رگا

مان

هکبش

ار

یم

،دیناد

یم

دیناوت

نآ

ار

هب

روط

یتسد

هب

هکبش

یاه

Wi-Fi

دوجوم

هفاضا

دینک

.

نشور

ای

شوماخ

ندرک

Wi-Fi

1

زا

هحفص

یلصا

،

یور

هبرض

دینزب

.

2

تامیظنت

<