Sony Xperia XA - আপনার বার্তাগুলি পরিচালনা করুন

background image

আেনার িাি্কাগুবি েবরচািনা করুন

একটি বাতদো নবরিাপ কররত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আিরতা চাপুি, এবং তারপর টি খুজজুি এবং আিরতা

চাপুি৷

2

আপনি কয করথাপকথি থাকা বাতদোটি মুছরত চাি তা আিরতা চাপুি৷

3

আপনি কয বাতদো নবরিাপ কররত চাি কসটি স্পিদে করুি এবং ধরর থাকুি, তারপরর িাি্কা

বিয়িাে > বিয়িাে আিরতা চাপুি৷

করথাপকথিগুনি নবরিাপ কররত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আিরতা চাপুি, তারপরর খুজজুি এবং আিরতা চাপুি৷

2

আিরতা চাপুি, তারপরর িাি্কািােগুবি মুছয়িন আিরতা চাপুি৷

3

আপনি কযসব করথাপকথিগুনি নবরিাপ কররত চাি কসগুনির কচকব্সেগুনি নচনহ্নত করর

> বিয়িাে আিরতা চাপুি৷

একটি বাতদোরত তারা িাোরত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আিরতা চাপুি, তারপরর খুজজুি এবং আিরতা চাপুি৷

2

আপিার খুিরত চাওয়া করথাপকথরি আিরতা চাপুি৷

3

আপনি কয বাতদোরত তারা ন্রত চাি কসটি স্পিদে করর ধরর থাকুি, তারপরর িারকা যু্তি

করুন আিরতা চাপুি।

4

একটি বাতদোরক তারা নচহ্ন মুক্ত কররত, তারানচনহ্নত বাতদো স্পিদে করর ধরর থাকুি, তারপরর

িারকা মুছুন স্পিদে করুি।

94

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমা্রে নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

তারকা নচনহ্নত বাতদোগুনি ্িদেি কররত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আিরতা চাপুি, তারপরর খুজজুি এবং আিরতা চাপুি৷

2

আিরতা চাপুি, তারপরর িারকাবচবহ্নি িাি্কাসমূহ আিরতা চাপুি৷

3

সব তারকানচনহ্নত বাতদো একটি তানিকার মরধ্য ্ৃনষ্টরোচর হয়৷

বাতদোগুনি সন্ধাি কররত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আিরতা চাপুি, তারপরর খুজজুি এবং আিরতা চাপুি৷

2

আিরতা চাপুি।

3

আপিার সন্ধাি কীওয়ারদেগুনি প্রনবষ্ট করুি৷ সন্ধাি ফািফিগুনি একটি তানিকায় ্ৃনষ্টরোচর

হয়|